Stäng

Starka kvartalsrapporter från fastighetsbolagen

De flesta av fastighetsbolagen har under april presenterat sina resultat för årets första kvartal. Som vi förutspådde i förra månadsbrevet rapporterade lejonparten av fastighetsbolagen bra resultat och stigande fastighetsvärden, trots coronakrisen.

Ladda ned senaste månadsrapporten

I snitt skrev de svenska fastighetsbolagen upp sina fastigheter med ca 0,3 procent för det första kvartalet. Nyfosa, Fabege, Platzer och SBB skrev alla upp sina fastigheter med drygt 2 procent vardera, medan Atrium Ljungberg, Pandox och Hufvudstaden skrev ner värdet på sina fastigheter. De senare har större exponering mot handel eller hotell, de värst coronadrabbade delsegmenten.

Vi gör bedömningen att alla fastighetsvärden kommit ner något men att värderarna inte har några aktuella avslut att basera sina värderingar på. Så kommer det nog att se ut i flera kvartal. Segmentstrenden med svagare utveckling för handel och hotell och starkare för kontor, lager och i synnerhet samhällsfastigheter och hyresbostadsrätter är rimlig och kommer sannolikt också att hålla i sig.

Vi har sedan 20 år tillbaka beräknat snittvärderingen av substansvärdet (NAV) för fem stora fastighetsbolag. Historiskt har P/NAV för dessa bolag pendlat runt 100 procent. Under marsmånad bottnade P/NAV-värderingen ut kring 66 procent och ligger nu runt 78 procent. Vi har i dessa siffror valt att låta substansvärdena för 2020 vara de samma som för 2019, vilket i praktiken innebär 2 procent lägre fastighetsvärde 2020 jämfört med 2019.

Läs intervjun med Jonas Andersson ”Hyresrätter är ett säkrare kort” 

Givet detta kan man säga att börsen just nu räknar med att kommersiella fastighetspriser kommer att gå ner ca 13 procent under 2020. Kanske är detta fortfarande en överreaktion på nedsidan, åtminstone om man ser på lite längre sikt. På kort sikt kommer sannolikt börsen och fastighetsaktier att fortsätta att vara volatila.

Kom ihåg att coronakrisen är en ”beordrad recession”. Sannolikt går det lättare att kick-starta en sådan recession än en strukturellt betingad recession som till exempel Lehman-krisen. Det kokar därmed ner till vilka muskler staten har för att snabbt kunna stimulera ekonomin.

Ett mått på dessa muskler är hur starka statsfinanserna är. Tillsammans med övriga nordiska länder ligger Sverige därvidlag mycket bra till. Sverige kan i princip fördubbla sin statsskuld, utan att passera nuvarande nivåer i procent av BNP för länder som USA, Storbritannien, Frankrike och Kanada. Den som spar han har. Kom också ihåg att lokala fastigheter främst är ett derivat på den lokala ekonomin.

Efter den tydliga återhämtningen under slutet av mars månad har fastighetsaktier endast gått marginellt upp under april. Fonden är upp 2 procent under månaden. Vi ligger kvar med en något större andel än normalt av konjunkturokänsliga svenska hyresrätter, samhällsfastigheter, preferensaktier och D-aktier.

Bland våra innehav i portföljen har Magnolia, Pandox (efter mycket svag utveckling tidigare i år) och Nyfosa gått bäst medan Atrium Ljungberg, Wallenstam och Klövern har gått sämst under månaden. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Nyfosa, Balder och Magnolia givit, medan positionerna i Klövern, Fabege och Hufvudstaden har påverkat avkastningen mest negativt.

De större portföljförändringarna vi gjort under månaden är att vi sålt ner vår andel i Hufvudstaden till under 5 procent och istället ökat vår exponering i SBB (placing) till över 5 procent. Vi har även ökat något i Amasten (nyemission), Atrium Ljungberg (placing), Magnolia och Nyfosa. Istället har vi minskat något i bland annat Fabege.

Mer om fonden

Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Positiva tongångar i Båstad
Carnegie Fastighetsfond

Positiva tongångar i Båstad

Vi deltog som vanligt vid kapitalmarknadsdagarna i Båstad i juli, som i år utspelade sig på nätet. Givet coronapandemin var tongångarna från de medverkande fastighetsbolagen förvånansvärt positiva. Atrium Ljungbergs VD...

Jonas Andersson 3 augusti 2020
Fastigheter säljs till högre pris än väntat
Carnegie Fastighetsfond

Fastigheter säljs till högre pris än väntat

Den största nyheten under månaden var att fastighetsaffären mellan SBB (säljare) och Nyfosa (köpare) som tidigare blev avblåst på grund av coronapandemin, nu blev av. Fastigheterna i affären, värderade till...

Jonas Andersson 6 juli 2020
Fastighetsbolagen fortsätter leverera starka kvartalsrapporter
Carnegie Fastighetsfond

Fastighetsbolagen fortsätter leverera starka kvartalsrapporter

De flesta fastighetsbolag rapporterade sina Q1-resultat i april, men en del eftersläntrare levererade resultatet i maj. Bilden var densamma; för fastigheter med handel och hotell var värdeutvecklingen negativ medan för...

Jonas Andersson 3 juni 2020