Stäng
Språk
Meny

”Stora bolag med starka balansräkningar”

I november startade vår nyaste fond; Carnegie Emerging Markets Corporate Bond som investerar i företagsobligationer i världens tillväxtmarknader. Förvaltarna Mikael Engvall och Mona Stenmark har byggt upp en diversifierad portfölj med god geografisk spridning, skriver de i sin första årsrapport.

Utveckling
I mitten av november startade Carnegie Fonder Emerging Market Corporate Bond. Fonden förvaltas av Mikael Engvall och Mona Stenmark. Under året har fonden haft nettoinflöden på 105 miljoner kronor samtidigt som den backat med 1,02 procent. Det förvaltade kapitalet var vid årsskiftet 104 miljoner kronor.

Flertalet investerare på världens tillväxtmarknader, oavsett om det gällt aktier, obligationer eller valutor, har under 2015 följt signalerna från den amerikanska centralbanken med stort intresse. Det är över ett decennium sedan vi senast gick in i en räntehöjningscykel och den långa perioden med nollränta har säkert bidragit till det fokus som funnits på den höjning som tillslut kom i mitten av december.

Mot slutet av året hade förväntningarna om en höjning successivt ökat och när den europeiska centralbankschefen Mario Draghi i början av december var mer försiktig än väntat avseende de penningpolitiska stimulanserna i Europa var den gängse uppfattningen att det ökade manöverutrymmet för den amerikanska centralbankschefen Janet Yellen att bryta den långa perioden av nollränta. När beskedet sedan kom var grusgången tämligen välkrattad och reaktionen blev snarast positiv.

Av varierande grad är den amerikanska centralbankens agerande av betydelse för världens tillväxtmarknader. För många länder är framför allt effekterna på dollarn av betydelse då den utländska upplåningen kan bli ett bekymmer om den amerikanska valutan är alltför stark.

För flera tillväxtländer har en allt starkare dollar också satt sin prägel på 2015. Utöver effekterna på ländernas och företagens utlansskuld påverkas även kapitalflöden till tillväxtmarknader av förväntningar om amerikanska räntehöjningar. Förmodligen har investerare i viss utsträckning redan agerat utifrån att signalerna om räntehöjningen varit mycket konkreta långt innan den väl implementerades.

Förvaltning
När vi summerar 2015 kan vi konstatera att det blev ett år med ganska modesta avkastningar avseende krediter på världens tillväxtmarknader. Som alltid finns det naturligtvis undantag, Ryssland är en sådan marknad som efter tidigare turbulens kopplat till konflikten med Ukraina kunde återhämta sig under året när världens fokus avseende konflikter istället riktades mot Syrien och Islamiska Staten, IS.

Av de stora ekonomierna var det istället obligationer i Brasilien som kunde notera en svag utveckling. Korruptionsskandaler och den ansträngda ekonomin, som även föranledde S&P att nedgradera landets kreditbetyg, bidrog till den negativa trenden för flertalet brasilianska krediter.

Veckorna innan FED:s höjning var relativt turbulenta, framförallt i High Yield-segmentet. Detta påverkade även Carnegie Emerging Market Corporate Bond negativt. Amerikanska High Yield-fonder som likviderades bidrog till turbulensen, men tack vare en diversifierad portfölj som vid tillfället hade en relativt hög andel kassa kunde fonden trots allt hålla emot relativt bra. Samtidigt belyser dessa rörelser den volatiliteten som finns i tillgångsslaget.

Derivathandel med mera
Fonden har handlat med derivat under 2015. Fonden köper värdepapper i utländsk valuta. För att skydda de svenska fondandelsägarna mot valutarörelser i obligationsinnehaven, valutasäkrar fonden sina obligationer med valutaterminer. För att beräkna de sammanlagda exponeringarna i fonden har åtagandemetoden används som riskbedömningsmetod.

Framtidsutsikter
Även om förutsättningarna för 2016 ter sig utmanande för många tillväxtmarknader, är tiden av väntan på att USA ska frångå nollräntepolitiken nu över. Råvarusektorn har det särskilt tufft, framförallt oljesektorn och där kommer vi säkert bevittna hur mindre och hårt belånade bolag får problem under året som kommer.

Vi har en bred portfölj och är primärt investerade i större bolag med stabila balansräkningar. Vi har ingen direkt valutaexponering i portföljen och håller en för tillgångsslaget relativt kort duration. Vi vill att avkastningen i portföljen i huvudsak ska komma från bolagets krediter och inte riskera stora rörelser till följd av valutaturbulens.

Vår ambition är att utifrån kredit- och bolagsanalysen optimera portföljen. Vi ska ha en balans mellan Investment Grade och High Yield och med fokus på likviditet och en bra geografisk spridning ser vi med tillförsikt på året som kommer.

Fler artiklar

Ökat utbud av emissioner

Ökat utbud av emissioner

Den positiva utvecklingen för företagsobligationer på världens tillväxtmarknader fortsatte även under april. Under månaden var det även ordentlig fart avseende nyemissioner och preliminära siffror indikerar att vi fick ett nytt...

Mikael Engvall 1 maj 2019
Vi ökar i uppgraderat Alrosa

Vi ökar i uppgraderat Alrosa

Även under mars månad fortsatte vi att se inflöden till företagsobligationer på världens tillväxtmarknader vilket gav fortsatt stöd till marknaden. Även om aktivitetsnivån i primärmarknaden kommit igång ligger den emitterade...

Mona Stenmark 4 april 2019
Stark utveckling i Latinamerika

Stark utveckling i Latinamerika

Inflöden har fortsatt till företagsobligationer på tillväxtmarknader och vi noterade en förhållandevis stabil utveckling avseende kreditspreadar. Amerikanska långräntor steg samtidigt mot slutet av månaden efter stark BNP-statistik. Den annars något...

Mona Stenmark 4 mars 2019