Stäng
Språk
Meny

Stora investeringsbehov talar för nya fonden Carnegie Listed Infrastructure

Inom 30 år är vi 10 miljarder människor och samtidigt måste vi bli klimatneutrala. Det innebär enorma investeringsbehov. Den nya globalfonden Carnegie Listed Infrastructure investerar i järnvägar, telekom, vattenrening och återvinning – hållbara infrastrukturbolag som gynnas av samhällets omställning. ”Detta är ingen trend, det är ett paradigmskifte. Många länder måste komma ifatt åratal av underinvesteringar. Bolagen som gynnas är konjunkturoberoende, har långa stabila kassaflöden och är svåra att konkurrera med”, säger förvaltaren Mikael Tarnawski-Berlin och hållbarhetsanalytiker David Östman.

Fakta om Carnegie Listed Infrastructure

  • Start: 18 augusti 2021
  • Total avgift: 1,46%
  • Förvaltare: Mikael Tarnawski-Berlin
  • Fonden är tillgänglig att köpa via Carnegie Fonder Online på ditt ISK eller fondkonto. Är du inte redan kund hos oss? Öppna då ett ISK eller fondkonto via Carnegie Fonder Online. Tänk på att det tar 2–3 bankdagar att öppna ett konto. Carnegie Listed Infrastructure finns även tillgänglig hos Avanza.
  • Faktablad

Kontakta oss på 08-12 15 50 00 eller spara@carnegiefonder.se om du har frågor.

KÖP FOND

 

Vad är infrastruktur?

Mikael: Infrastruktur är anläggningar för att säkra och supportera grundläggande samhällsfunktioner. Dessa delar vi på Carnegie Fonder upp i fyra bitar:

Vatten & energiförsörjning. Den här kategorin innefattar distribution av vatten, och vattenrening. Förnybar energi är även det en del vi klassar in här. Vi väljer bort kärnkraftverk, och vi väljer in solceller.

Transport. Allt från vägar, broar, tunnlar, flygplaster till hamnar och järnvägar. Det är samhällets underliggande fundamentet vi syftar på, biltillverkare och flygbolag är definierar vi inte som infrastruktur i fonden.

Kommunikation. Nedgrävda kablar, satelliter och master med 5G-nät.

Social infrastruktur. Sjukhus, skolor och fängelser.

Ser du extra stora möjligheter i någon av dessa bitar?

Mikael: Vissa segment, såsom master, har jag en extra långsiktig tro på. Överföring och lagring av data har länge varit en supertrend, och det tror jag kommer fortsätta vara viktigt i framtiden. Sen har vi självklart järnvägar. De bolag som äger en järnväg har en bra dominerande stämning, nästan utan konkurrens. Och järnvägars effektivitet för transport är överlägsen.

Vilka gemensamma karaktärsdrag har olika typer av infrastruktur?

Mikael: De har långa stabila kassaflöden, är konjunktursoberoende, inflationsskyddade och svårt att konkurrera med. Vi vill även att de bolag vi investerar i ska ha karaktärsdrag som påminner om karaktärsdragen för hållbar infrastruktur.

Fonden är klassificerad som Artikel 9, med hållbarhet i fokus, vad menar vi med det?

David: En Artikel 9-fond, även kallat en ”mörkgrön”-fond, är en finansiell produkt som har hållbara investeringar som mål, och uppfyller kraven kopplade till detta. Kortfattat innebär det investeringar som antingen bidrar till ett miljömål, eller ett socialt mål.

EU:s Taxonomi är en komponent för att avgöra om en investering är hållbar men den innefattar för tillfället bara vissa delar på miljösidan, disclosure-förordningen har ett större begrepp som även innefattar sociala faktorer. Dock finns det fortsatt inget heltäckande facit över vilka bolag som är hållbara eller inte.

Förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin och hållbarhetsanalytiker David Östman

Varför ska man investera i hållbar infrastruktur? Varför just nu?

Mikael: De stora drivkrafterna är just hållbarhet, men också digitalisering och nya behov. Just nu sker ett enormt skifte till hållbar energi, vilket innebär att det är stora mängder investeringar som ska förflyttas. Dessutom behöver vi bygga infrastruktur för den digitala ekonomin. Vi flyttar större mängder data än någonsin tidigare, och det fortsätter att öka.

För att tillgodose de behov som finns behöver många länder komma ifatt åratal av underinvesteringar. Vi ser en god långsiktighet i den här typen av icke cykliska investeringar, och för oss sparare är det ett sätt att diversifiera sig.

Dessutom är infrastruktur billigt just nu, trots att det är ett område som brukar vara dyrare eftersom det har en relativt låg risknivå. Vi ser det som en möjlighet.

Vilka infrastrukturbolag ska man investera i?

Mikael: Vi investerar i bolag utifrån våra tidlösa kriterier. Bolagen ska hålla hög kvalitet, ha stabila kassaflöden samt starka och pålitliga motparter. Dessutom vill vi tydligt se att bolaget har goda framtidsutsikter, trygg ledning och tydlig koppling till hållbarhetsmålen.

Hur ser ni på risk och avkastning?

Mikael: Infrastruktur är ett brett tillgångsslag. Mogen infrastruktur ligger mellan räntor och aktier. Annan infrastruktur hamnar närmare aktier på skalan – till exempel nya vindparker och flygplatser. Fondens målsättning är att investera i bolag som placerar sig mellan räntor och aktier.

Hur jobbar vi aktivt med hållbarhet i fonden? Hur utvärderar vi om bolag uppfyller hållbarhetsmålen?

David: Fondens målsättning är att göra hållbara investeringar, definierat som att de bidrar till ett miljö- eller socialt mål. Samtliga investeringar genomgår en detaljerad analys i vårt analysverktyg, CF THOR, där vi särskilt analyserar hur stor andel av bolagens omsättning som kan anses bidra till något av FN:s Globala Mål (Sustainable Development Goals, SDG).

Mikael: Bolag inom infrastruktur är väl sammanlänkade med de Globala Målen. Exempelvis finns det ett mål som heter just ”infrastruktur”, men även exempelvis vattenrening, förnybar energi och avfallshantering tas konkret upp bland målsättningarna. Många infrastrukturverksamheter omfattas också av EU:s Taxonomi och även det kommer bli ett viktigt verktyg för att utvärdera främst de europeiska bolagen, då utomeuropeiska bolag tekniskt sett inte omfattas av regelverket. Vi ser dessutom att flera stora bolag i Europa redan börjat rapportera enligt detta regelverk.

Vilka trender ser vi bland infrastruktur-bolagen?

Mikael: Trender är flyktigt, och därför ingenting av intresse. Däremot är det stort fokus på omställningen till en hållbar ekonomi, från fossilt till förnybart. Ur min synvinkel är detta ingen trend, det är ett paradigmskifte. Även siffrorna börjar tala för det.

Carnegie Listed Infrastructure är en aktiefond med global inriktning. Fonden investerar i aktier med koppling till hållbar infrastruktur.

  • Långa stabila kassaflöden
  • Konjunktursoberoende
  • Inflationsskyddade

Mer information om fonden.

Mer om fonden

Fler artiklar

En portfölj av fina infrastrukturbolag
Carnegie Listed Infrastructure

En portfölj av fina infrastrukturbolag

Under månaden fortsatte omicron att spridas snabbt. Lägg därtill att FED börjat signalera en snabbare höjningar av räntan. Om man därför trott att börsen skulle få en sur avslutning på...

Mikael Tarnawski-Berlin 7 januari 2022
”Det var dock ett uselt beslut att sälja”
Carnegie Listed Infrastructure

”Det var dock ett uselt beslut att sälja”

Ett ökat intresse för analys och vetskapen om att man kan göra detta på heltid var startskottet för Mikael Tarnawski-Berlins karriär. Idag klurar Mikael framför allt på hållbara bolag då...

Kristina Flintull 3 januari 2022
”Positivt men inte avgörande för infrastrukturtillgångar”
Carnegie Listed Infrastructure

”Positivt men inte avgörande för infrastrukturtillgångar”

De största vinnarna var Terna Energy, Verisign och SHO-BOND Holdings. De största förlorarna Liberty Broadband, Encompass Health och Norfolk Southern. Bidens infrastrukturprogram har, efter flera förseningar, äntligen röstats igenom. Som...

Mikael Tarnawski-Berlin 6 december 2021