Stäng
Språk
Meny

”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”

En traditionell blandfond utgörs normalt av 60 procent aktier och 40 procent obligationer. Tanken är att obligationerna ska ge en stabil avkastning och i oroliga tider stiga i värde när aktierna faller. Strategifonden är inte en traditionell blandfond. Fonden investerar i aktier och obligationer som ger hög och stabil avkastning. Då säkrare statsobligationer i bästa fall ger nollavkastning investerar fonden i mer riskfyllda företagsobligationer.

Carnegie Strategifond

För att undvika en för hög risknivå är tanken att fördelningen mellan aktier och företagsobligationer ska vara cirka 50/50. Under lång tid har förutsättningarna för aktier varit ovanligt goda och vi har därför ansett det vara försvarbart att låta aktier utgöra en större del av portföljen. Såväl fondens placeringar i aktier som i företagsobligationer har utvecklats väl under det senaste året, men som sig bör när riskfyllda investeringar premieras har aktier stigit mer i värde. Det har fått till följd att fonden i början av augusti utgjordes till nära 70 procent av aktier. I syfte att reducera en för fonden ovanligt hög risknivå och skapa utrymme för att utnyttja eventuella kursnedgångar under hösten har aktieandelen under augusti justerats ned till under 65 procent.

Den ovan nämnda justeringen har skett genom försäljningar i flertalet aktieinnehav, men värt att nämna är att Alfa Laval avyttrats i sin helhet efter en god uppgång. Delar av försäljningslikviderna har investerats i gröna obligationer emitterade av Bewi och Öyfjellet. Bewi utvecklar förpacknings-, komponent-, och isoleringslösningar med liten miljöpåverkan. Obligationen löper med en ränta på drygt 3 procent. Öyfjellet är Norges enskilt största vindkraftspark där produktionen är såld på 15-årigt avtal med Alcoa som åtagit sig att köpa 90 procent av produktionen för att kunna ställa om sitt närliggande smältverk till förnybar energi. Obligationen som är femårig löper med en ränta om cirka 3 procent.

”Fondens stora innehav i Investor har därigenom haft en påtagligt positiv effekt på fonden.”

I tidigare månadsbrev har vi uppmärksammat att investmentbolagen har uppvärderats rejält. Fondens stora innehav i Investor har därigenom haft en påtagligt positiv effekt på fonden. Investor handlas dock fortfarande med rabatt till skillnad från flertalet andra investmentbolag. I augusti fick vi en, i många fall berättigad, nedjustering av investmentbolagens kurser. Trots rabatten påverkades även Investor. Beaktat bolagets förnämliga historik anser vi att aktiens rabatt kan ifrågasättas och i synnerhet då många andra branschkollegor handlas med en premie. Vi ser det som positivt att det ges möjlighet att åter köpa Investor med rabatt drygt 15 procent.

I samband med förra årets börsnotering av bostadfastighetsbolaget John Mattson gick fonden in som en ankarinvesterare. Aktien hade en synnerligen god utveckling under augusti, dels drivet av ett generellt ökat intresse för fastighetsbolagen, dels positiv press. Under sommaren förvärvades et likaså Stockholmsbaserade fastighetsbolagen HEFAB och IFAB vars projektportföljer adderar tillväxtmöjligheter. Dessutom förefaller förvärvspriset vara relativt lågt. John Mattsons förvaltningsresultat fördubblas och fastighetsvärdet beräknas öka från 8,7 MdrSEK per den 30 juni till 14,4 MdrSEK per den 1 oktober.

Fler artiklar

Utbredd pessimism motiverar aktieköp

Utbredd pessimism motiverar aktieköp

Återgången till mer normala liv efter pandemin fortsätter att skapa tillväxt i världsekonomin. Å andra sidan hämmar Kinas nedstängningar och kriget i Ukraina utbudet av varor och indirekt även efterfrågan....

John Strömgren 3 juni 2022
Ytterligare ett bra år
Carnegie Strategifond

Ytterligare ett bra år

Trots illavarslande rapporter om Omikronvariantens smittspridning, signaler från den amerikanska centralbanken, FED, att räntehöjningar blir aktuella under 2022 och rekordhöga energipriser i Europa hade risktillgångar en stark månad. Aktiepriserna fortsatte...

John Strömgren 4 januari 2022
Försiktigare offensiv

Försiktigare offensiv

Återhämtningen i ekonomin och på aktiemarknaderna fortsatte i november även om rapporter om högre inflation än förväntat väcker oro. Det främst prisökningar på varaktiga varor som driver på. Det finns...

John Strömgren 6 december 2021