Stäng
Språk
Meny

Telenor lånar stort

Den underliggande styrkan i kreditmarknaden höll i sig även under mars månad. Aktivitetsnivån i primärmarknaden var fortsatt hög samtidigt som vi noterade en lägre nivå för svenska marknadsräntor. Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) rörde sig däremot i motsatt riktning och klättrade upp över nollstrecket och avslutade mars på 0,01 procent. Carnegie Likviditetsfond noterade en uppgång om 0,09 procent under mars.

En större emission under februari genomfördes av den norska telekomoperatören Telenor. Bolaget prioriterade att göra stor volym framför att få några punkter billigare finansiering.

Det stora intresset kunde därmed mättas genom en samlad emissionsvolym om hela 7,25 miljarder SEK fördelat på en emission på 2,5 år med rörlig ränta och två emissioner på 5 år med såväl fast som rörlig ränta. Den 2,5-åriga emissionen var den som var aktuell för Likviditetsfonden och priset blev STIBOR +48. Detta ger oss alltså en årlig kupongavkastning omkring 0,5 procent i nuvarande ränteläge. Telenor är ratade i A-kategorin och vi tycker att avkastningen är acceptabel för en så pass kort kredit som ligger väl etablerat inom segmentet för starkare Investment Grade krediter

Inom säkerställda obligationer tog vi under mars in en exponering mot norska Sparebank 1 Naeringskreditt som ger oss en bättre avkastning jämfört med traditionella bostadsobligationer. Detta då säkerhetspoolen i huvudsak består av kommersiella fastigheter. Samtidigt är belåningsgraden lägre och vi får en AAA-exponering som även ger oss en geografisk diversifiering. Vår ambition är att ha en balanserad portfölj med bostadsobligationer och andra säkerställda obligationer så att vi i den totala exponeringen har en god likviditet med viss geografisk spridning. Vi har samtidigt minskat vår exponering mot Swedbank där det negativa nyhetsflödet kopplat till penningtvätt accelererade ytterligare under månaden.

 

Fler artiklar

En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 5 april 2020
Återvinningsbolaget Tomra tar plats
Carnegie Likviditetsfond

Återvinningsbolaget Tomra tar plats

Svenska marknadsräntorna rörde sig fortsatt högre under november månad. Gällande Riksbanken är marknaden nu helt inställd på att vi får en höjning av reporäntan upp till 0 i samband med...

Mona Stenmark, Mikael Engvall 3 december 2019
Hopp om fler gröna obligationer
Carnegie Likviditetsfond

Hopp om fler gröna obligationer

Med alltmer duvaktiga signaler från världens ledande centralbanker återstår det att se om Riksbanken kommer att avvika från tidigare kommunikation om att nästa räntehöjning ska ske i slutet av detta...

Mikael Engvall 3 september 2019