Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield Select

Tomterallyt uteblev och istället kom baksmällan

Tomterallyt uteblev och istället kom baksmällan för globala räntemarknader när FED och ECB båda meddelade att marknadens prissättning gravt underskattar deras bedömning av en neutral räntenivå. Långa räntor steg kraftigt när marknaden tvingas justera från en förväntad u-sväng till ett higher-for-longer scenario och investerare kräver följaktligen högre riskpremie när sannolikheten för recession ökar med hårdare åtstramningar. En svag månad för risktillgångar samtidigt som vi ser stora skillnader mellan den generella markomiljön och bolagens underliggande verksamhet som på flera håll är förvånansvärt stark.

Fondens segment för nordiska högavkastande krediter kvarstår som mycket attraktiv risk/reward och de prisanomalier som skapas i volatiliteten tenderar att räta ut sig bara man har tålamod.

Under december kom den efterlängtade nyheten att Balder avser återlösa sin hybrid med call i mars 2023 vilket stängde prisgapet på 15 procent. Sektorns motvind från stigande räntor och hög belåning har dragit alla bolag över samma kam oavsett nisch eller region och efter Aroundtowns val att inte återlösa sin hybrid ökade pressen även på nordiska namn trots att många aktörer varit proaktiva med försäljningar och/eller nyemissioner för att stärka balansräkningen. Segmenteringen möjliggör för marknaden att förhoppningsvis prissätta kreditrisken framgent snarare än sektorn som helhet.

Därtill annonserade Arenakoncernen en avsiktsförklaring där man ämnar sälja bolaget med en förväntad transaktion under första halvåret 2023. Bolaget har starkt momentum i verksamheten och kan utöver attraktiv löpande avkastning ha möjlighet till förtida inlösen av obligationen i samband med en eventuell transaktion.

Fondens huvudsakliga fokus är kreditrisk och vi premierar bolag där vi ser potential för en kredittrigger i närtid i förhoppning om att minimera den potentiella nedsidan. Vi minimerar riskerna av stigande marknadsräntor med kort ränteduration och begränsar risken av marknadsvolatilitet genom företrädesvis kort kapitalbindning. Huvudfokus är fortsatt på kreditanalys för att maximera risk/reward.

Författare

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2018. Förvaltar Carnegie High Yield Select.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.