Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Obligationsfond

Turbulens i banksektorn

Under mars månad överskuggades, åtminstone tillfälligt, marknadens fokus på inflationsutvecklingen av en ökad osäkerhet i banksektorn. Turbulensen spred sig först i USA och senare också i Europa. Det började med en kollaps i ett begränsat antal regionala amerikanska banker och fortsatte sedan med en oro kring schweiziska Credit Suisse. I USA bromsades oron av en statlig garanti avseende insättningar i de aktuella bankerna och i Credit Suisse fall köps banken upp av konkurrenten UBS understött av den schweiziska regeringen.

För Riksbanken har turbulensen gjort det än mer svårmanövrerat. Inflationen slår nya rekord samtidigt som direktionen måste balansera hur en fortsatt tight penningpolitik kan påverka den kortsiktiga likviditeten i det finansiella systemet. Det vi sett internationellt är en kombination av likviditetsstöd till banksystemet samtidigt som räntehöjningarna har fortsatt. Först med 50 punkter från ECB och senare under månaden även 25 punkter från amerikanska FED. Nästa möte för Riksbanken är först i slutet av april. Kanske har vi då en bättre visibilitet både kring inflationen samt om oron i banksektorn fått mer långtgående följdeffekter eller om vidtagna åtgärder undanröjt den omedelbara risken för en global bankkris.

Räntor har generellt kommit ned under månaden. En del av rörelsen kom då investerare sökte sig mot statsobligationer i jakten på stabila tillgångar när det rådde som mest oro kring banksektorn. Dessutom kan den ökade osäkerheten bidra till en något mindre aggressiv penningpolitik från centralbankerna vilket i viss utsträckning också kan ha tryckt ned räntan på obligationer, framför allt de med kortare löptider. I portföljen har vi under månaden köpt obligationer i AAA-ratade Kommuninvest och även adderat en del i en säkerställd obligation utgiven av SEB.

Carnegie Obligationsfond investerar i huvudsak i obligationer med fast ränta och är därmed känslig för rörelser i svenska räntor. Kreditrisken i fonden är låg då vi investerar i obligationer utgivna av stabila emittenter, främst stat, kommun och hypoteksbolag.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.