Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet

Vårt initiativ: Projekt skogen

Vad är ett hållbart skogsbruk? Ska träden stå kvar i skogen eller skall den avverkas på ett ansvarstagande och hållbart sätt? Hur gör träden mest nytta – som hållbara och CO2-negativa material i hus eller stående på rot i skogen? Förvaltaren och initiativtagaren Mona Stenmark berättar om initiativet Projekt Skogen.

På senare tid har frågan kommit allt högre upp på agendan inte minst från beslutsfattare i EU där man lite förenklat argumenterar för att skogen gör mest nytta om den står kvar på rot. Man vill komma åt den eftertraktade CO2-bindande effekt som skogen har och samtidigt minimera de negativa effekterna på biologisk mångfald som skogsbruk kan innebära. En utmaning man står inför i Bryssel är att skogsbruket är en lokal tillgång och denna brokiga region ses som homogen.

”Det finns goda argument för att vi i generationer bedrivit ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till både miljö och produktivitet.”

SKOGEN I NORDEN 

I Norden sätter industrin en stolthet i hur skogsbruket bedrivits och att återväxten i skogen varit reglerad i Skogsvårdslagen ända sedan 1903 och att lagen från 1993 har jämställt produktionsmålen med miljömöten. Kort och gott; det finns goda argument för att vi i generationer bedrivit ett hållbart skogsbruk med hänsyn tagen till både miljö och produktivitet. Å andra sidan kan forskningen visa att stora och gamla träd är viktiga för den biologiska mångfalden och att kalhyggen, planterade skogar med granar som är vanliga i Sverige hotar mångfalden. 

Vi på Carnegie Fonder har länge varit stora investerare i skogen. Skogen är en fantastisk tillgång och dessutom en attraktiv investering. Som hållbara investerare vill vi att bolagen ska fortsätta bedriva en lönsam och attraktiv verksamhet, men på ett ansvarstagande sätt. Hur hittar vi den balansen? Frågan är mångfacetterad, och svaren likaså. Vilken väg är egentligen rätt att gå? Detta är inte bara en miljöfråga utan i allra högsta grad en fråga som handlar om att framtidssäkra skogen som resurs. 

PROJEKT SKOGEN ÄR ETT INITIATIV AV CARNEGIE FONDER 

I komplexa frågor blir det desto viktigare för oss att förstå och bilda oss en egen uppfattning. Fundamental analys och att tänka själva ligger till grund för hur

vi bedriver vår verksamhet och det gäller inte minst hållbarhetsfrågan. Mot bakgrund av detta har vi sjösatt ett skogsprojekt med syfte att få en större insikt kring skogen och dess intressenter, få en större förståelse för hur vi ska se på skogen ur ett hållbarhetsperspektiv, samt lära oss mer om hur skogsbolag arbetar med hållbarhetsfrågor i praktiken. 

Vår ambition är att projektet skall löpa under ett par år. Vi har under 2021 satt ihop en enkät och skickat ut till bolag som äger egen skog. Frågorna berör bolagets bild av vad ett hållbart skogsbruk är, metoder för avverkning, hur man hanterar frågor kring biodiversitet och inställningen till certifiering och reglering. 

VÅRA INSIKTER 

Efter att vi gått igenom svaren och pratat med bolagen infinner sig en ödmjukhet inför hur komplexa, men också viktiga, dessa frågor är. En generell slutsats är dock att bolagen jobbar på relativt lika sätt, möjligen ett resultat av mångårigt samarbete och förhållande med exempelvis Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna men också certifieringsorganisationer som FSC och PEFC. 

”Skogen är en fantastisk tillgång och attraktiv investering. Som hållbara investerare vill vi att bolagen ska fortsätta bedriva en lönsam och attraktiv verksamhet men göra det på ett ansvarstagande sätt.”

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.