Stäng
Språk
Meny

Väldigt attraktiva nordiska kuponger, oavsett inflation

Inflationstrycket fortsätter att vara påtagligt men trots detta kom långa marknadsräntorna ned rejält under juli månad vilket kan tillskrivas både covid i form av deltamutationen samt oro för effekter av eventuella amerikanska räntehöjningar på realekonomin.

Trots nyheter om rusande priser på insatsvaror, stigande råvarupriser och rekordhöga fraktrater förväntas vinsttillväxten i bolagen vara god vilket bör innebära att bolagen lyckats parera ökade insatskostnader genom att höja priserna till kund. Även om utfallen för rapportsäsongen jämförs med det historiskt svaga Q2 2020 blir indikationer om kostnadsinflation en viktig fingervisning. Marknaden har överlag karakteriserats av positiva tongångar med nya toppnoteringar för aktier. I Europa har kreditmarginalerna gått isär på grund av lägre marknadsränta, men totalt sett så har utvecklingen varit positiv även här.

När inflationsjusterad yield för amerikansk och europeisk HY ligger kring 0 respektive 2-3 procent är det värt att upprepa att den underliggande kupongavkastningen om ca 6-7 procent i nordisk HY är väldigt attraktiv, oavsett om inflationen är 1,5 eller 3 procent.

Juli innebar (som vanligt) relativt låg aktivitet på kreditmarknaden. För nordisk HY har kreditmarginalerna gått ihop något drivet av begränsat utbud av nya emissioner och förväntningar om hyggliga Q2-rapporter. De rapporter som kommit hittills på våra bolag har sett bra ut, majoriteten kommer dock i augusti. Vi har gjort mindre justeringar i portföljen där vi bland annat ökat något i Humble och Titania och minskat något i ALM och Vostok New Ventures där yielden blivit lite sämre efter positiv kursutveckling.

Den överavkastning som hittills realiserats under året kommer allt annat lika att avta framgent och under återstoden av året bör avkastningsförväntningen återgå till att spegla de underliggande kupongerna. Kortsiktigt är vi dock optimistiska att kunna skapa en viss överavkastning från bolagsspecifika faktorer.

Mer om fonden

Fler artiklar

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”
Carnegie High Yield Select

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”

Den makroekonomiska bilden divergerar där återgången efter covid bidrar till konsumtion samtidigt som inflationssiffror får centralbankerna att strama åt i rekordfart. Hushållens samlade framtidsutsikter blir alltjämt svagare när man ser...

Daniel Gustafsson 5 juli 2022
Marknadsklimat med större osäkerhet
Carnegie High Yield Select

Marknadsklimat med större osäkerhet

Återgången till det normala efter pandemin fortsätter att främja tillväxt och bidra till konsumtion samtidigt som nya nedstängningar i Kina stör det globala handelsflödet och kriget i Ukraina gör att...

Daniel Gustafsson 3 juni 2022
Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken
Carnegie High Yield Select

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken

Inflationssiffror haglar in på rekordnivåer fortsatt drivet av pandemin såväl som störningar i den globala ekonomin vilket har fått företrädesvis långa marknadsräntor att stiga kraftigt under inledningen av 2022. Månadens...

Daniel Gustafsson 5 maj 2022