Stäng
Språk
Meny

Viktig information till andelsägarna i CF Företagsobligationsfond

CF Företagsobligationsfond fusioneras med Carnegie Investment Grade den 23 april 2020

Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och utveckla vårt fondsortiment. För att konsolidera vårt fondutbud samt uppnå effektivitetsvinster i förvaltningen har vi beslutat att fusionera CF Företagsobligationsfond med Carnegie Investment Grade. Du som är andelsägare i CF Företagsobligationsfond kommer härvid i stället att bli andelsägare i Carnegie Investment Grade.

Samtidigt fusioneras även CF Ränteallokering med Carnegie Investment Grade. Andelsägare i CF Ränteallokering informeras i separat brev.

Ladda ned information i PDF

Bakgrund och syfte

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att fonderna CF Företagsobligationsfond och CF Ränteallokering ska fusioneras med Carnegie Investment Grade genom absorption. Genom fusionen kommer CF Företagsobligationsfond och CF Ränteallokering (överlåtande fonder) fusioneras in i Carnegie Investment Grade (övertagande fond).

Skälet till styrelsens beslut är att CF Företagsobligationsfond, CF Ränteallokering och Carnegie Investment Grade i vissa delar har en likartad placeringsinriktning varvid en fusion innebär vissa effektivitetsvinster i förvaltningen. Fusionen ska även ses som en del i Carnegie Fonders strävan att ständigt erbjuda ett rationellt och ändamålsenligt tjänsteutbud.

Fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna

Placeringsinriktning och riskspridning i CF Företagsobligationsfond är i allt väsentligt likartad den i Carnegie Investment Grade. Även om Carnegie Investment Grade tillåter en mindre del, 10% av fondförmögenheten i obligationer med låg kreditvärdighet, s.k high yield, bedömer vi riskprofilen som helhet snarlik den i CF Företagsobligationsfond.

CF Företagsobligationsfonds placeringsinriktning, såsom beskriven i fondbestämmelserna, beaktar hållbarhetsfaktorer. Carnegie Investment Grades placeringsinriktning, såsom beskriven i fondbestämmelserna, innehåller inte motsvarande formulering men Carnegie Fonders förvaltning beaktar i sin helhet hållbarhetsfaktorer vilket innebär att det i praktiken inte blir någon skillnad i förvaltningen. En jämförelse av Hållbarhetsprofilerna för CF Företagsobligationsfond respektive Carnegie Investment Grades visar att de hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen är desamma.

Konsekvenserna för andelsägarna i CF Företagsobligationsfond med beaktande av ovanstående är således marginella.

Fusionen medför inga skattepåföljder (kapitalvinst/ kapitalförlust) för den som är skatteskyldig i Sverige.

Andelsklasser och avgifter

Såväl CF Företagsobligationsfond som Carnegie Investment Grade har flera andelsklasser med olika villkor. Fondandelsägare i CF Företagsobligationsfond kommer vid fusionen att erhålla nya andelar i den andelsklass i Carnegie Investment Grade som närmast möjligt har motsvarande villkor.

Andelsägare i CF Företagsobligationsfond A (ackumulerande) kommer erhålla andelar i Carnegie Investment Grade A (ackumulerande).

CF Företagsobligationsfond A har möjlighet att ta ut avgifter för förvaltningen av fonden på högst 0,4% per år av fondens värde och Carnegie Investment Grade A har möjlighet att ta ut högst 0,55% per år av fondens värde.

Det faktiska avgiftsuttaget (årlig avgift) under 2018 uppgick för CF Företagsobligationsfond A till 0,42% och för Carnegie Investment Grade A till 0,4%.

Andelsägare i CF Företagsobligationsfond C (ackumulerande med viss lägsta insättning) kommer erhålla andelar i Carnegie Investment Grade E (ackumulerande med viss lägsta insättning).

CF Företagsobligationsfond C har möjlighet att ta ut avgifter för förvaltningen av fonden på högst 0,1% per år av fondens värde och Carnegie Investment Grade E har möjlighet att ta ut högst 0,3 % per år av fondens värde.

Det faktiska avgiftsuttaget (årlig avgift) under 2018 uppgick för CF Företagsobligationsfond C till 0,12%. För Carnegie Investment Grade E har den årliga avgiften inte kunnat beräknas för 2018 då andelsklassen inte var aktiv under året.

Andelsägare i CF Företagsobligationsfond D (utdelande med viss lägsta insättning) kommer erhålla andelar i Carnegie Investment Grade D (utdelande).

CF Företagsobligationsfond D har möjlighet att ta ut avgifter för förvaltningen av fonden på högst 0,2% per år av fondens värde och Carnegie Investment Grade D har möjlighet att ta ut högst 0,55 % per år av fondens värde.

Det faktiska avgiftsuttaget (årlig avgift) under 2018 uppgick för CF Företagsobligationsfond D till 0,2%. För Carnegie Investment Grade D har den årliga avgiften inte kunnat beräknas för 2018 då andelsklassen inte var aktiv under året.

Värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet

Värdering av tillgångar och skulder kommer ske till marknadsvärde enligt de värderingsprinciper fonderna tillämpar enligt vad som anges i §8 fondbestämmelserna.

Utbytesförhållandet kommer att beräknas på värderingsdagen den 22 april 2020 genom att andelskursen för överlåtande fond divideras med andelskursen för övertagande fond enligt de på värderingsdagen fastställda NAV-kurserna.

Planerad tidpunkt för genomförandet av fusionen

Fusionen är planerad till den 23 april 2020 och baseras på utbytesförhållandet den 22 april 2020.

Regler för överföring av tillgångar och utbyte av fondandelar

På fusionsdagen överförs samtliga tillgångar i de överlåtande fonderna till övertagande fond. Överföringen sker hos förvaringsinstitutet (SEB). Värdering av övertagande fond på fusionsdagen sker med hänsyn tagen till de överförda tillgångarna.

Andelar i överlåtande fonderna ersätts på fusionsdagen med andelar i övertagande fond enligt utbytesförhållandet av andelsvärdena per den 22 april 2020 (antal andelar i överlåtande fond * faktor för utbytesförhållandet) * andelskursen i övertagande fond. Ingen kontant ersättning kommer lämnas.

Eventuellt upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsregler fonderna tillämpar.

Rättigheter som andelsägare

Andelsägare i CF Företagsobligationsfond har rätt att kostnadsfritt få sina andelar inlösta innan fusionen genomförs. Som vanligt går det även bra att byta fond till en av våra andra fonder. Begäran om inlösen eller fondbyte ska vara oss tillhanda senast den 20 april 2020 kl. 16.00.

Vidare har andelsägare rätt att, på begäran, få ett exemplar av det yttrande som vår externa revisor har författat i sin granskning av fusionen.

 Viktiga datum

  1. Information till andelsägarna via hemsida och brev skickas ut 14 februari 2020.
  2. Sista dag för handel i CF Företagsobligationsfond (och för eventuell inlösen för den som inte vill delta i fusionen) är den 20 april 2020.
  3. Den 22 april 2020 är avstämningsdag och dag för beräkning av utbytesförhållandet.
  4. Fusionsdagen är den 23 april 2020.
  5. Fr o m den 24 april 2020 kommer de nya andelsägarna i Carnegie Investment Grade att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare.

 

För mer information, vänligen ta del av fondernas faktablad eller informationsbroschyrer som finns tillgängliga på fondbolagets hemsida, www.carnegiefonder.se, eller kontakta våra fondspecialister på telefon: 08 12 15 50 00 eller e-post: spara@carnegiefonder.se