Stäng

Viktig information till andelsägarna i CF Korträntefond och Carnegie Likviditetsfond

CF Korträntefond fusioneras med Carnegie Likviditetsfond den 23 april 2020

Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och utveckla vårt fondsortiment. För att konsolidera vårt fondutbud samt uppnå effektivitetsvinster i förvaltningen har vi beslutat att fusionera CF Korträntefond med Carnegie Likviditetsfond. Du som är andelsägare i CF Korträntefond kommer härvid i stället att bli andelsägare i Carnegie Likviditetsfond.  Du som redan är andelsägare i Carnegie Likviditetsfond påverkas inte av denna fusion.

Ladda ned information i PDF

Bakgrund och syfte

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att fonderna CF Korträntefond samt Carnegie Likviditetsfond ska fusioneras genom absorption. Genom fusionen kommer CF Korträntefond (överlåtande fond) fusioneras in i Carnegie Likviditetsfond (övertagande fond).

Skälet till styrelsens beslut är att CF Korträntefond och Carnegie Likviditetsfond i allt väsentligt har en likartad placeringsinriktning varvid en fusion innebär vissa effektivitetsvinster i förvaltningen. Fusionen ska även ses som en del i Carnegie Fonders strävan att ständigt erbjuda ett rationellt och ändamålsenligt tjänsteutbud.

Fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna

Placeringsinriktningen och riskspridningen i CF Korträntefond har stora likheter med den i Carnegie Likviditetsfond. Riskprofilerna för bägge fonder är likartade men Carnegie Likviditetsfond har en något högre riskprofil i jämförelse med CF Korträntefond. Detta då Carnegie Likviditetsfond tillåter investeringar inom hela segmentet för Investment Grade (S&P AAA – BBB-) samtidigt som CF Korträntefond endast investerar i instrument som minst har ett A hos S&P eller motsvarande i kreditbetyg.

  • Konsekvenserna för andelsägarna i CF Korträntefond bedöms som relativt begränsade.
  • Andelsägarna i Carnegie Likviditetsfond påverkas inte av fusionen.
  • Fusionen medför inga skattepåföljder (kapitalvinst/ kapitalförlust) för den som är skatteskyldig i Sverige.

Andelsklasser och avgifter

Såväl CF Korträntefond som Carnegie Likviditetsfond har flera andelsklasser med olika villkor. Fondandelsägare i CF Korträntefond kommer vid fusionen att erhålla nya andelar i den andelsklass i Carnegie Likviditetsfond som närmast möjligt har motsvarande villkor. I CF Korträntefond är för närvarande endast andelsklass A aktiv.

Andelsägare i CF Korträntefond A (ackumulerande) kommer härvid erhålla andelar i Carnegie Likviditetsfond A (ackumulerande).

CF Korträntefond A har möjlighet att ta ut avgifter för förvaltningen av fonden på högst 0,35% per år av fondens värde medan Carnegie Likviditetsfond har möjlighet att ta ut högst 0,60% per år av fondens värde.

Det faktiska avgiftsuttaget (årlig avgift) under 2018 uppgick för CF Korträntefond A till 0,35% och för Carnegie Likviditetsfond A till 0,30%.

Värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet

Värdering av tillgångar och skulder kommer ske till marknadsvärde enligt de värderingsprinciper fonderna tillämpar enligt vad som anges i §8 fondbestämmelserna.

Utbytesförhållandet kommer att beräknas på värderingsdagen den 22 april 2020 genom att andelskursen för överlåtande fond divideras med andelskursen för övertagande fond enligt de på värderingsdagen fastställda NAV-kurserna.

Planerad tidpunkt för genomförandet av fusionen

Fusionen är planerad till den 23 april 2020 och baseras på utbytesförhållandet den 22 april 2020.

Regler för överföring av tillgångar och utbyte av fondandelar

På fusionsdagen överförs samtliga tillgångar i överlåtande fond till övertagande fond. Överföringen sker hos förvaringsinstitutet (SEB). Värdering av övertagande fond på fusionsdagen sker med hänsyn tagen till de överförda tillgångarna.

Andelar i överlåtande fond ersätts på fusionsdagen med andelar i övertagande fond enligt utbytesförhållandet av andelsvärdena per den 22 april 2020 (antal andelar i överlåtande fond * faktor för utbytesförhållandet) * andelskursen i övertagande fond. Ingen kontant ersättning kommer lämnas.

Eventuellt upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsregler fonderna tillämpar.

Rättigheter som andelsägare

Andelsägare i CF Korträntefond/ Carnegie Likviditetsfond har rätt att kostnadsfritt få sina andelar inlösta innan fusionen genomförs. Som vanligt går det även bra att byta fond till en av våra andra fonder. Begäran om inlösen eller fondbyte avseende CF Korträntefond ska vara oss tillhanda senast den 20 april 2020 kl. 16.00 och för Carnegie Likviditetsfond den 22 april 2020 kl. 16.00.

Vidare har andelsägare rätt att, på begäran, få ett exemplar av det yttrande som vår externa revisor har författat i sin granskning av fusionen.

Viktiga datum

  1. Information till andelsägarna via hemsida och brev skickas ut 14 februari 2020.
  2. Sista dag för handel i CF Korträntefond (och för eventuell inlösen för den som inte vill delta i fusionen) är den 20 april 2020.
  3. Den 22 april 2020 är avstämningsdag och dag för beräkning av utbytesförhållandet.
  4. Fusionsdagen är den 23 april 2020.
  5. Fr o m den 24 april 2020 kommer de nya andelsägarna i Carnegie Likviditetsfond att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare.

För mer information, vänligen ta del av fondernas faktablad eller informationsbroschyrer som finns tillgängliga på fondbolagets hemsida, www.carnegiefonder.se, eller kontakta våra fondspecialister på telefon: 08 12 15 50 00 eller e-post: spara@carnegiefonder.se

Fler artiklar

Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Fonder senareläggs för handel

Fonder senareläggs för handel

Rådande exceptionella marknadsoro har lett till att prissättningen av företagsobligationer är osäker. Carnegie Fonder har därför beslutat senarelägga handel och beräkning av NAV i de fonder som investerar i företagsobligationer....

Erik Amcoff 20 mars 2020