Stäng

Viktig information till andelsägarna i CF Ränteallokering

CF Ränteallokering fusioneras med Carnegie Investment Grade den 23 april 2020

Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och utveckla vårt fondsortiment. För att uppnå effektivitetsvinster i förvaltningen har vi beslutat att fusionera CF Ränteallokering med Carnegie Investment Grade. Du som är andelsägare i CF Ränteallokering kommer härvid i stället att bli andelsägare i Carnegie Investment Grade.

Ladda ned information i PDF

Samtidigt fusioneras även CF Företagsobligationsfond med Carnegie Investment Grade. Andelsägare i CF Företagsobligationsfond informeras i separat brev.

Bakgrund och syfte

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att fonderna CF Ränteallokering och CF Företagsobligationsfond ska fusioneras med Carnegie Investment Grade genom absorption. Genom fusionen kommer CF Ränteallokering och CF Företagsobligationsfond (överlåtande fonder) fusioneras in i Carnegie Investment Grade (övertagande fond).

Skälet till styrelsens beslut är att CF Ränteallokering, CF Företagsobligationsfond och Carnegie Investment Grade i vissa delar har en likartad placeringsinriktning varvid en fusion innebär vissa effektivitetsvinster i förvaltningen. Fusionen ska även ses som en del i Carnegie Fonders strävan att ständigt erbjuda ett rationellt och ändamålsenligt tjänsteutbud.

Fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägare i CF Ränteallokering

Placeringsinriktning och riskspridning i CF Ränteallokering är vidare definierad i fondbestämmelserna än den för Carnegie Investment Grade. Medan CF Ränteallokering tillåter placeringar i obligationer med såväl hög som låg kreditvärdighet tillåter Carnegie Investment Grade placeringar i obligationer med kreditvärdighet motsvarande Investment Grade (BBB- hos S&P eller motsvarande) eller högre. Carnegie Investment Grade kan investera maximalt 10% av fondförmögenheten i obligationer med låg kreditvärdighet, s.k. high yield, dock lägst BB hos S&P eller motsvarande.

Carnegie Investment Grade är inriktad mot huvudsakligen nordiska värdepapper medan CF Ränteallokering placerar i värdepapper utfärdade inom EES eller USA. Carnegie Investment Grade har således en mer begränsad exponering mot placeringar med lägre kreditvärdighet samt har en mer koncentrerad geografisk spridning.

Sett till helheten är riskprofilerna för bägge fonder lika. CF Ränteallokering och Carnegie Investment Grade har bägge riskprofil 2 på den 7-gradiga skalan.

Konsekvenserna för andelsägarna i CF Ränteallokering är således att de genom fusionen erhåller andelar i en fond med något lägre risk som är mer geografiskt koncentrerad samt har en lägre förvaltningsavgift.

Fusionen medför inga skattepåföljder (kapitalvinst/ kapitalförlust) för den som är skatteskyldig i Sverige.

Andelsklasser och avgifter

Såväl CF Ränteallokering som Carnegie Investment Grade har flera andelsklasser med olika villkor. Fondandelsägare i CF Ränteallokering kommer vid fusionen att erhålla nya andelar i den andelsklass i Carnegie Investment Grade som närmast möjligt har motsvarande villkor. I CF Ränteallokering är för närvarande endast andelsklass A aktiv.

Andelsägare i CF Ränteallokering A (ackumulerande) kommer härvid erhålla andelar i Carnegie Investment Grade A (ackumulerande).

CF Ränteallokering A har möjlighet att ta ut avgifter för förvaltningen av fonden på högst 0,75% per år av fondens värde medan Carnegie Investment Grade A har möjlighet att ta ut högst 0,55% per år av fondens värde.

Det faktiska avgiftsuttaget (årlig avgift) under 2018 uppgick för CF Ränteallokering A till 0,76% och för Carnegie Investment Grade A till 0,40%.

Värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet

Värdering av tillgångar och skulder kommer ske till marknadsvärde enligt de värderingsprinciper fonderna tillämpar enligt vad som anges i §8 fondbestämmelserna.

Utbytesförhållandet kommer att beräknas på värderingsdagen den 22 april 2020 genom att andelskursen för överlåtande fond divideras med andelskursen för övertagande fond enligt de på värderingsdagen fastställda NAV-kurserna.

Planerad tidpunkt för genomförandet av fusionen

Fusionen är planerad till den 23 april 2020 och baseras på utbytesförhållandet den 22 april 2020.

Regler för överföring av tillgångar och utbyte av fondandelar

På fusionsdagen överförs samtliga tillgångar i de överlåtande fonderna till övertagande fond. Överföringen sker hos förvaringsinstitutet (SEB). Värdering av övertagande fond på fusionsdagen sker med hänsyn tagen till de överförda tillgångarna.

Andelar i de överlåtande fonderna ersätts på fusionsdagen med andelar i övertagande fond enligt utbytesförhållandet av andelsvärdena per den 23 april 2020 (antal andelar i överlåtande fond * faktor för utbytesförhållandet) * andelskursen i övertagande fond. Ingen kontant ersättning kommer lämnas.

Eventuellt upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsregler fonderna tillämpar.

Rättigheter som andelsägare

Andelsägare i CF Ränteallokering har rätt att kostnadsfritt få sina andelar inlösta innan fusionen genomförs. Som vanligt går det även bra att byta fond till en av våra andra fonder. Begäran om inlösen eller fondbyte ska vara oss tillhanda senast den 20 april 2020 kl. 16.00. Vidare har andelsägare rätt att, på begäran, få ett exemplar av det yttrande som vår externa revisor har författat i sin granskning av fusionen.

Viktiga datum

  1. Information till andelsägarna via hemsida och brev skickas ut 14 februari 2020.
  2. Sista dag för handel i CF Ränteallokering (och för eventuell inlösen för den som inte vill delta i fusionen) är den 20 april 2020.
  3. Den 22 april 2020 är avstämningsdag och dag för beräkning av utväxlingsförhållandet.
  4. Fusionsdagen är den 23 april 2020.
  5. Fr o m den 24 april 2020 kommer de nya andelsägarna i Carnegie Investment Grade att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare.

För mer information, vänligen ta del av fondernas faktablad eller informationsbroschyrer eller kontakta våra fondspecialister på telefon: 08 12 15 50 00 eller e-post: spara@carnegiefonder.se

Fler artiklar

Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020