Stäng
Språk
Meny

Viktig information till andelsägarna i CF Ryssland och Carnegie Rysslandsfond

CF Ryssland fusioneras med Carnegie Rysslandsfond den 23 april 2020

Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och utveckla vårt fondsortiment. För att konsolidera vårt fondutbud samt uppnå effektivitetsvinster i förvaltningen har vi beslutat att fusionera CF Ryssland med Carnegie Rysslandsfond. Du som är andelsägare i CF Ryssland kommer härvid i stället att bli andelsägare i Carnegie Rysslandsfond.  Du som redan är andelsägare i Carnegie Rysslandsfond påverkas inte av denna fusion.

Bakgrund och syfte

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att fonderna CF Ryssland samt Carnegie Rysslandsfond ska fusioneras genom absorption. Genom fusionen kommer CF Ryssland (överlåtande fond) fusioneras in i Carnegie Rysslandsfond (övertagande fond).

Skälet till styrelsens beslut är att CF Ryssland och Carnegie Rysslandsfond i allt väsentligt har likartad placeringsinriktning varvid en fusion innebär vissa effektivitetsvinster i förvaltningen. Fusionen ska även ses som en del i Carnegie Fonders strävan att ständigt erbjuda ett rationellt och ändamålsenligt tjänsteutbud.

Fusionens sannolika konsekvenser för fondandelsägarna

  • Placeringsinriktningen och riskspridningen i CF Ryssland och Carnegie Rysslandsfond är i allt väsentligt likartade och risknivån för bägge fonder uppgår 6 på den 7 gradiga skalan.
  • Konsekvenserna för andelsägarna i CF Ryssland är således marginella.
  • Andelsägarna i Carnegie Rysslandsfond påverkas inte av fusionen.
  • Fusionen medför inga skattepåföljder (kapitalvinst/ kapitalförlust) för den som är skatteskyldig i Sverige.

Andelsklasser och avgifter

Såväl CF Ryssland som Carnegie Rysslandsfond har flera andelsklasser med olika villkor. Fondandelsägare i CF Ryssland kommer vid fusionen att erhålla nya andelar i den andelsklass i Carnegie Rysslandsfond som närmast möjligt har motsvarande villkor. I CF Ryssland är för närvarande endast andelsklass A aktiv.

Andelsägare i CF Ryssland A (ackumulerande) kommer härvid erhålla andelar i Carnegie Rysslandsfond A (ackumulerande).

CF Ryssland A har möjlighet att ta ut avgifter för förvaltningen av fonden på högst 2,5% per år av fondens värde vilket även Carnegie Rysslandsfond har.

Det faktiska avgiftsuttaget (årlig avgift, d.v.s. förvaltningsavgift plus transaktionskostnader) under 2018 uppgick för CF Ryssland till 2,54% och för Carnegie Rysslandsfond till 2,55%.

Värdering av tillgångar och skulder vid tidpunkten för beräkning av utbytesförhållandet

Värdering av tillgångar och skulder kommer ske till marknadsvärde enligt de värderingsprinciper fonderna tillämpar enligt vad som anges i §8 fondbestämmelserna.

Utbytesförhållandet kommer att beräknas på värderingsdagen den 22 april 2020 genom att andelskursen för överlåtande fond divideras med andelskursen för övertagande fond enligt de på värderingsdagen fastställda NAV-kurserna.

Planerad tidpunkt för genomförandet av fusionen

Fusionen är planerad till den 23 april 2020 och baseras på utbytesförhållandet den 22 april 2020.

Regler för överföring av tillgångar och utbyte av fondandelar

På fusionsdagen överförs samtliga tillgångar i överlåtande fond till övertagande fond. Överföringen sker hos förvaringsinstitutet (SEB). Värdering av övertagande fond på fusionsdagen sker med hänsyn tagen till de överförda tillgångarna.

Andelar i överlåtande fond ersätts på fusionsdagen med andelar i övertagande fond enligt utbytesförhållandet av andelsvärdena per den 22 april 2020 (antal andelar i överlåtande fond * faktor för utbytesförhållandet) * andelskursen i övertagande fond. Ingen kontant ersättning kommer lämnas.

Eventuellt upplupna intäkter kommer att beräknas och redovisas i enlighet med de redovisningsregler fonderna tillämpar.

Rättigheter som andelsägare

Andelsägare i CF Ryssland och/eller Carnegie Rysslandsfond har rätt att kostnadsfritt få sina andelar inlösta innan fusionen genomförs. Som vanligt går det även bra att byta fond till en av våra andra fonder. Begäran om inlösen eller fondbyte ska vara oss tillhanda senast den 20 april 2020 kl. 16.00 avseende CF Ryssland och senast den 22 april 2020 kl. 16.00 avseende Carnegie Rysslandsfond för att kunna verkställas innan fusionen.

Vidare har andelsägare rätt att, på begäran, få ett exemplar av det yttrande som vår externa revisor har författat i sin granskning av fusionen.

Viktiga datum

  1. Information till andelsägarna via hemsida och brev skickas ut 14 februari 2020.
  2. Sista dag för handel i CF Ryssland (och för eventuell inlösen för den som inte vill delta i fusionen) är den 20 april 2020.
  3. Den 22 april 2020 är avstämningsdag och dag för beräkning av utbytesförhållandet.
  4. Fusionsdagen är den 23 april 2020.
  5. Fr o m den 24 april 2020 kommer de nya andelsägarna i Carnegie Rysslandsfond att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare.

För mer information, vänligen ta del av fondernas faktablad på fondbolagets hemsida, www.carnegiefonder.se, eller kontakta våra fondspecialister på telefon: 08 12 15 50 00 eller e-post: spara@carnegiefonder.se