Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

VILKA DRIVKRAFTER PÅVERKAR FASTIGHETSBOLAGENS HÅLLBARHETSARBETE?

Med analysverktyget THOR blir hållbarhetsfrågor en integrerad del av hur förvaltaren Jonas Andersson väljer och viktar innehav i Carnegie Fastighetsfond Norden.

VARFÖR ÄR HÅLLBARHET VIKTIGT NÄR VI INVESTERAR I FASTIGHETSSEKTORN?
– Hållbarhet är viktigt ur ett miljöperspektiv, men även ur ett strikt ekonomiskt perspektiv. En hållbar byggnad minskar byggnadens negativa miljöavtryck och fastighetssektorn är en stor pusselbit när man talar om den totala miljöpåverkan som människan ger upphov till. Fastighetsbeståndet i Europa står till exempel för 40 procent av energiförbrukningen och 36 procent av koldioxidutsläppen inom unionen. Lönsamhetsmässigt handlar det om att det är gynnsamt att äga miljösmarta byggnader. Så fastighetsbolag som ligger i framkant när det gäller hållbarhet ligger sannolikt också i framkant avseende lönsamhet, åtminstone på sikt.

HANDLAR HÅLLBARHET I FASTIGHETER BARA OM KLIMAT?
– Sociala aspekter är så klart också väldigt viktiga. Fastighetsbolagen har ett stort ansvar att värna säkerheten i sina byggnader, framför allt när det kommer till områden där det bor och passerar mycket människor. Social säkerhet är däremot knepigare att kvantifiera och vi välkomnar initiativ som exempelvis Atrium Ljungberg som tagit fram ett index för social hållbarhet för sina fastigheter och även satt mål kring detta. Man kan också generellt se upprustning och renovering av socialt utsatta områden som ett positivt bidrag till hållbara städer.

Materialval och återvinning är också centrala delar för att minska avtrycket vid byggande.

FASTIGHETSSEKTORN KOMMER OFTA VÄL UT NÄR DET KOMMER TILL HÅLLBARHET. HUR KOMMER DET SIG?
– I Sverige har den svenska byggnormen gynnat oss. Vi har ett relativt kallt klimat som medför att isolering och energieffektivitet blir en mer naturlig aspekt vid byggnation. Vi har också fasat ut användningen av oljepannor för uppvärmning och använder nu mer miljövänliga alternativ.

När det gäller kommersiella fastigheter som kontor är hyresgästerna ofta mycket miljömedvetna och har tidigt varit drivande. Att kunna erbjuda hållbara och miljösmarta kontor har därför blivit ett måste bland fastighetsägarna. Olika typer av miljöcertifieringar av byggnaderna krävs ofta av hyresgästerna.

Tillgång till så kallad grön finansiering har också drivit på utvecklingen mot certifiering och ett mer hållbart fastighetsbestånd. Men man ska komma ihåg att en mycket stor del av miljöpåverkan för en byggnad hänger samman med själva byggandet av byggnaden. Få utvärderingar eller miljöcertifieringar tar i dagsläget hänsyn till byggprocessen, fokus ligger på förvaltningsskedet. I många fall är ju det mest klimatsmarta att renovera en befintlig byggnad i stället för att riva och uppföra en helt ny byggnad.

En annan faktor som bidrar till ett relativt högt hållbarhetsbetyg är jämställdheten. Kvinnor förekommer oftare i ledande positioner inom fastighetssektorn än inom de flesta andra sektorer, åtminstone i Norden.

HUR FUNGERAR MILJÖCERTIFIERING INOM FASTIGHETER?
– Den miljöcertifiering som mest används är kopplad till miljöprestandan för den existerande färdiga byggnaden. Energiåtgången för att driva byggnaden är på så sätt en central del av certifieringen, men även andra faktorer som vattenhushållning och avfallshantering ingår i bedömningen. Många företag som hyr lokaler kräver att byggnaden är miljöcertifierad för att överhuvudtaget teckna ett hyreskontrakt. Vid nyproduktion är det därför mer regel än undantag att man har hög miljöstandard på byggnaden och låter miljöcertifiera den.

HUR KAN ETT FASTIGHETSBOLAG HA OMSÄTTNING I LINJE MED TAXONOMIN?
– Fastigheter omfattas helt av EU:s taxonomi. Nyligen sattes gränsen för att ligga i linje med taxonomimålen till att fastigheterna då måste tillhöra de 15 procent mest energieffektiva byggnaderna i landet eller kunna uppvisa en energideklaration med betyg A. Genom att till exempel tilläggsisolera, byta fönster, använda energisnål belysning och använda smartare uppvärmnings- och kylsystem kan man lyfta sin andel som ligger i linje med taxonomin. Sverige ligger ju i framkant när det gäller energieffektiva fastigheter, men bra kan så klart bli bättre.

PÅ VILKET SÄTT ÄR HÅLLBARHET VIKTIGT NÄR VI VÄLJER VILKA BOLAG VI INVESTERAR I?
– Hållbarhetsaspekten ingår som en naturlig del av vår investeringsfilosofi och urvalsprocess. Specifikt för fonden innebär det att vi rankar alla fastighetsbolag efter tre kriterier; värdering, framtidspotential och hållbarhetsbetyg. Hållbarhetsbetyget tar vi fram med hjälp av THOR. På så sätt är hållbarhet en integrerad del av hur vi väljer och viktar våra innehav i portföljen.