Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Viss återhämtning men fortsatt fokus på defensiv portfölj

Efter en föregående volatil månad med bankoro såg vi riskaptiten komma tillbaka något under april. Riksbanken var ute och höjde 50 punkter vilket var relativt väntat. Det som överraskade marknaden något var deras mjukare syn på framtiden med lägre förväntade höjningar än tidigare kommunicerats, vilket fick marknadsräntor att röra sig nedåt.

Aptiten för nordiska krediter stärktes också under månaden vilket i samband med rapportsäsong gjorde att utbudet av framför allt krediter med hög kreditvärdighet var begränsat vilket bidrog till ytterligare positiva prisrörelser.

Vi fortsätter vår defensiva hållning av portföljen och har ökat vår exponering mot investment grade med namn som exempelvis Lundbergs, som efter månadens handel jobbade sig upp på fondens topp-tiolista. Vi valde även att öka exponeringen mot bostäder med AAA rating där vi får närmare 4 % i förväntad avkastning för väldigt korta löptider vilket vi tycker är attraktivt både utifrån avkastning, kreditrisk och likviditet.

Under slutet av månaden annonserade Oriflame, ett av portföljens högavkastande innehav, att de har tecknat avtal om att sälja sin fabrik i Ryssland vilket efter bolagets kontroversiella utdelning var mycket goda nyheter.

Vårt fokus är som vanligt på kreditrisk, att ha rätt kreditrisk och få rätt betalt för den. Rätt kreditrisk innebär för oss välbeprövade och stabila affärsverksamheter med en nivå på skuldsättning som verksamheten klarar av att bära. Vi undviker för tillfället gärna bolag med hög konsumentexponering mot sällanköpsvaror och föredrar verksamheter likt innehavet Open Infra som har stabila intäkter från väldigt många kunder. Diversifiering är alltid av godo när man pratar kreditrisk, oavsett bolagets verksamhet eller en portföljs uppbyggnad.

Ökad exponering mot investment grade, diversifiering och kortare löptider/kreditbindning, för att minska effekten på portföljens innehav av stora marknadsrörelser, summerar ganska väl fokus för portföljen just nu. Givet var vi står i konjunkturen tror vi att detta kommer vara en vinnande strategi framgent.


Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.