Stäng
Språk
Meny

Viss oro för amerikansk räntehöjning

Marknadens fokus på ränta och inflation fortsatte även under juli månad då vi såg ett stort nedställ i de långa marknadsräntorna vilket kan tyckas vara märkligt givet en ekonomi som utvecklas åt rätt håll. Nedstället kan dock tillskrivas en viss oro för hur spridningen av deltamutationen av covid ska komma att påverka samhället samtidigt som nedgången också kan vara en effekt av marknadens oro för hur en amerikansk räntehöjning kan komma att påverka eller snarare begränsa tillväxten i ekonomin.

Rapportsäsongen för andra kvartalet kan summeras överlag positivt med många bolag som vittnar om goda förutsättningar framgent vilket, efter viss volatilitet under månaden, bidrog till nya historiska nivåer på börserna. Trots positivt sentiment kom globala kreditmarginaler upp något på grund av räntenedstället, då dessa till uteslutande del har kuponger med fast ränta.

Den nordiska kreditmarknaden hade en lugn semestermånad med få primärtransaktioner och ganska stabila kreditmarginaler till följd av den lägre aktiviteten. Då nordiska företagsobligationer framför allt har kuponger med rörlig ränta blev därför räntenedställets effekt på kreditmarginalerna marginellt.

Portföljens innehav som innefattas i det säkrare segmentet har levererat stabila rapporter medan merparten av de högavkastande innehaven väntas rapportera först i slutet av augusti. Vi såg dock SSAB komma med en stark rapport som på sikt kan innebära att de uppgraderas till segmentet för säkrare krediter vilket i sin tur skulle medföra att deras obligationer skulle få se en fin prisökning. Även Intrum som är ett av fondens större innehav levererade en stabil rapport.

Då marknadsaktiviteten har varit låg har vi framför allt gjort mindre justeringar av portföljen i sekundärmarknaden för att hantera fondens flöden, där vi marginellt har ökat exponeringen i namn som exempelvis SSAB, Link Mobility och Klövern.

Givet fortsatt viss osäkerhet kopplad till pandemin vidhåller vi vår konservativa ansats med en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet. Vi fortsätter att fokusera på hållbara bolag vilket vi är övertygade om kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen samtidigt som vi fortsatt ämnar hålla både ränte- och kreditduration låga. En god återhämtning i kreditmarginaler sedan starten av pandemin gör att vi framgent förväntar oss en avkastning i linje med räntekupongerna.

Mer om fonden

Fler artiklar

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet
Carnegie Corporate Bond

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet

Juli kom och levererade inte bara efterlängtad semester utan även en återhämtning i risksentimentet där vi framför allt såg fastigheter handlas upp på bred front. Från centralbankshåll höjde både ECB...

Maria Andersson 9 augusti 2022
Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt
Carnegie Corporate Bond

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt

Juni var ännu en motig månad för risktillgångar. Rådande makrobild är komplex där en hög inflation skall vägas mot risken för recession och de finansiella marknaderna följer noga nya datapunkter...

Maria Andersson 4 juli 2022
Svagt sentiment för nordiska krediter
Carnegie Corporate Bond

Svagt sentiment för nordiska krediter

Maj var en svag månad för nordiska krediter som handlade ned över hela riskskalan. Vi såg med andra ord kreditmarginaler för både AAA ratade bostadsobligationer och high yield-obligationer gå upp...

Maria Andersson 7 juni 2022