Stäng

Volvo och ABB överraskar positivt

Både aktie- och företagsobligationsmarknaderna fortsatte sin positiva utveckling i juli. Fonden steg också 3,7 procent. På aktiemarknaden förklaras den starka utvecklingen i huvudsak av stora uppgångar för ett fåtal aktier. Hittills i år har de fem största aktierna i S&P 500 avkastat 35 procent, medan de övriga 495 sammantaget uppvisar en negativ utveckling. Vi kan se ett liknande mönster i Sverige där Ericsson, Swedish Match och Evolution Gaming levt sitt eget liv och stigit kraftigt. De två sistnämnda aktierna avstår vi ifrån av hållbarhetsskäl (tobak respektive spel).

Den svenska kronan har stärkts kraftigt, i synnerhet i jämförelse med den amerikanska dollarn. Det är troligen ett tecken på ökad riskaptit och en större efterfrågan både i Sverige och globalt. Den starkare kronan innebär troligen att förväntningarna på de svenska exportbolagens kommande kvartalsrapporter kommer att sänkas. Kronförstärkningen kanske också har fått en extra skjuts av att spridningen av coronaviruset har dämpats betydligt i Sverige. Däremot har spridningen tagit högre fart i många andra håll, däribland i många amerikanska stater, vilka förmodligen öppnat upp sina samhällen för tidigt. Det är rimligt att det kommer ta längre tid för samhällen och ekonomin att återgå till det normala än vad vi trodde för bara ett par månader sedan.

”På branschnivå har möjligen reaktionerna på de mer cykliska sektorerna varit mest positiva medan rapporterna ifrån bolag med mer defensiv inriktning mottagits med lite mindre entusiasm.”

Företagsrapporterna för det andra kvartalet har hittills generellt motsvarat eller överträffat marknadens förväntningar såväl i Sverige som omvärlden. På branschnivå har möjligen reaktionerna på de mer cykliska sektorerna varit mest positiva medan rapporterna ifrån bolag med mer defensiv inriktning mottagits med lite mindre entusiasm. Synar man resultatkomponenterna för de svenska bolagen som aggregat är omsättningen något bättre än väntat, +2 procent, medan rörelseresultatet är drygt 15 procent bättre. Då de lägre kostnaderna antagligen är temporära – i alla fall delvis – blir inte kvaliteten i resultatrevideringen lika hög som om den positiva avvikelsen varit driven av högre omsättning.

På bolagsnivå fanns det ändå exempel på rapporter som överraskade positivt med bra underliggande kvalitet, bland annat fondens innehav Volvo och ABB. Volvos rapporterade om högre leveranser av lastvagnar än väntat. Imponerande är även att man lyckades upprätthålla en relativt god marginal trots det extrema försäljningsbortfallet. Rörelsemarginalen uppgick till knappt 5 procent (runt 3 procent justerat för erhållet permitteringsstöd) trots ett försäljningstapp om 40 procent. Kvartalet kan därför ses som ett första bevis på att Volvo nu står bättre rustat att möta konjunktursvängningar än tidigare. Ordersituationen ger även fog för viss optimism framgent även om ledningen väljer att inta en försiktig hållning.

ABBs rapport var generellt bättre än väntat. Framförallt var marginalerna högre tack vare god kostnadskontroll (även med hänsyn tagen till erhållet permitteringsstöd) men även orderingång och försäljning var genomgående bättre. Särskilt inom Robotics & Motion var lönsamheten bättre än väntat mycket beroende på en återhämtning i Kina i kombination med hög marginal i den orderstock som fakturerades under kvartalet. Positivt för aktien är förstås även att ABB startade sitt återköpsprogram efter rapporten. Återköpen ska omfatta upp till 10 procent av utestående aktier och löper till mars 2021. Fonden har ökat innehavet i ABB under månaden.

FastPartner är ett nytt innehav på obligationssidan som vi fick in i fonden efter en längre diskussion med bolaget och dess banker. Ser framför oss en attraktiv ratingresa med en IG-rating inom överskådlig framtid (nu BB+ rating). Verisure emitterade ny senior obligation som fonden investerat i och som nu är ett av fondens största obligationsinnehav.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Överraskande starka rapporter från Lifco, Epiroc och Volvo
Carnegie Strategifond

Överraskande starka rapporter från Lifco, Epiroc och Volvo

Efter att fonden stigit varje månad sedan i mars sjönk fonden med 3,7 procent i oktober, innebärande att fondens utveckling hittills i år är -1,7 procent. Aktiemarknaderna, men även i...

John Strömgren 5 november 2020
Ökad skogsexponering
Carnegie Strategifond

Ökad skogsexponering

Fonden steg med 4,21 procent i september, innebärande att fonden nu stigit sex månader i rad. Det stora fallet i mars har nu hämtats igen och utvecklingen hittills i år...

John Strömgren 7 oktober 2020
Världsekonomin stärks
Carnegie Strategifond

Världsekonomin stärks

Samstämmiga marknadsrörelser pekar på att världsekonomin nu håller på att stärkas. Aktiemarknaderna stiger, långräntorna har rört sig något uppåt, kreditmarginalerna krymper och råvarupriserna stiger. På aktiemarknaden är det också de...

John Strömgren 8 september 2020