Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

rysslandsfond a

Stängd för handel

Fondsforvalter

Fredrik Colliander

MSc i foretaksøkonomi fra Uppsala universitet. Ble ansatt i 2000 og har jobbet i bransjen siden 1990.

Sammenlign med
  1. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.
  2. Denne andelsklassen ble lansert den 1997-10-27.
  3. Fonden använde tidigare jämförelseindex (MSCI Russia 10/40 Net Total Return Index) som bedömdes vara relevant då det väl överensstämde med fondens placeringsinriktning. Givet marknadsförutsättningarna i Ryssland har detta index upphört att beräknas och det finns inte längre relevanta jämförelseindex tillgängliga.