Skip to content

Riskinformasjon Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Ansvarlige investeringer

Verden forandrer seg raskt, med megatrender som migrasjon, klimaendringer, ressursknapphet, teknologiskifter og nye forskrifter. Gjennom et strukturert bærekraftsarbeid identifiserer vi hvilke selskap som er velutrustet for fremtidens utfordringer.

Oppdraget vårt er å skape god avkastning i fondene på en langsiktig og bærekraftig måte. Dette gjør vi gjennom investeringsfilosofien fokusert verdiforvaltning.

Når det gjelder fossile brensler, baserer vi analysen vår på selskapets forutsetninger for å gå over til fossilfritt i overskuelig fremtid. Det må ha en klar plan, og vi ønsker å se konkrete fremskritt på reisen mot målet.

Mikael Engvall og Mona Stenmark, renteforvaltere.

Verden forandrer seg raskt, med megatrender som migrasjon, klimaendringer, ressursknapphet, teknologiskifter og nye forskrifter. Gjennom et strukturert bærekraftsarbeid identifiserer vi hvilke selskap som er velutrustet for fremtidens utfordringer.

Thor

Alle investeringsbeslutninger treffes av forvalterne, som gjennomfører sin egen analyse. Gjennom THOR-verktøyet integreres bærekraftspørsmål i tradisjonell økonomisk analyse.

Utvalg for ansvarlige investeringer

Det er forvalterne som er ansvarlige for at fondene investerer langsiktig i bærekraftige selskaper. Til støtte i arbeidet har forvalterne Carnegie Fonders utvalg for ansvarlige investeringer.