Skip to content

Risikoinformation Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen.

Carnegie Corporate Bond

Raskt tempo i det nordiske kredittmarkedet

Inflasjonstallene kom inn noe høyere enn forventet denne måneden, og rentene har derfor fortsatt å stige. Samtidig faller forventningene om flere rentekutt fra sentralbankene i nær fremtid.

Til tross for renteoppgangen fortsatte etterspørselen etter kreditt å være sterk i februar. Og etter hvert som det ble rapportert tall for fjerde kvartal, kom stadig flere selskaper til markedet for å hente inn ny kapital eller refinansiere eksisterende gjeld. Selskaper drar nytte av at det råder en sterk risikoappetitt, noe som også gjenspeiles i relativt lave kredittspreader.

I dagens markedsmiljø ender ofte spreaden lavere enn det som opprinnelig ble indikert for transaksjonen. De lave kredittspreadene trer spesielt tydelig frem hvis vi ser sørover mot Europa, der high-yield-indekser noteres nær 300 basispunkter, som bare er ca. 100 basispunkter fra historisk bunnivå. Europeiske kredittinstrumenter, som også ofte har lange løpetider, er noe vi gjerne unngår i et sterkt marked til fordel for nordisk kreditt.

Sistnevnte betaler bedre, samtidig som markedsrisikoen blir noe lavere med kortere løpetid. I februar deltok vi i primærtransaksjoner med svenske selskaper.

Noen eksempler er konsulentselskapet Afry, Coor, som har en nordisk servicevirksomhet, og investeringsselskapet Lifco. Afry og Coor er nye selskaper i porteføljen og inngår i kategorien defensiv high yield.

Dette er en kategori vi vektet opp eksponeringen mot for en stund siden, samtidig som andelen posisjoner med lavere kredittrating ble redusert. Porteføljens posisjoner har nå rapportert tall for fjerde kvartal. Disse kan fortsatt oppsummeres som generelt stabile fra et kredittperspektiv, selv om et visst marginpress og fortsatt dårligere utsikter gir en pekepinn på hvor vi befinner oss i konjunktursyklusen.

Maria Andersson , forvlter

Til tross for en mer defensiv portefølje med klar overvekt mot investment grade og kort kredittbinding, lønner det seg fortsatt med kvalitet – noe som også gjenspeiles i porteføljens høye løpende avkastning. En stor del av avkastningen for februar kan igjen tilskrives eiendomssektoren. Balder klarte, til tross for en mindre eksponering, å komme inn blant de tre beste av bidragsgiverne takket være styrking av balansen gjennom en nyemisjon som skal brukes til å redusere hybridgjelden.

Forfatter

Maria Andersson

BSc i samfunnsøkonomi fra Göteborgs universitet. Ansatt i 2016 og har jobbet i finansnæringen siden 2006.