Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Marknadskommentar

APRIL 2023

Rapportperioden har överraskat positivt med väldigt starka företagsrapporter, vilket eldat på börsen ytterligare under april. Börsen handlas som att recessionsrisken inte lägre existerar, det vill säga att det finns utrymme för besvikelser. De svaga konjunkturutsikterna gör att vi är lite mer selektiva i våra investeringar

MÅNADENS SPANINGAR

1. Att mötas på nya nivåer. Obligationsmarknaden har successivt åter öppnats upp för de svenska fastighetsbolagen. Detta efter att ha varit mer eller mindre stängd under delar av 2022. Inom den svagare delen av Investment Grade segmentet, emittenter med kreditbetyget BBB, har ett antal transaktioner genomförts. Detta har dessutom gjorts på nivåer som ur ett emittentperspektiv är bättre än det som synts på skärm i andrahandsmarknaden. Det gäller dock inte alla bolag, men de med mindre risk att nedgraderas till High Yield har kunnat möta köpare på nivåer som ändå varit tillräckligt attraktiva för att locka köparna. Vi går därmed ifrån synen att hela BBB-segmentet inom fastigheter ses som något icke önskvärt till att vissa delar av segmentet på nytt förefaller vara attraktivt för obligationsinvesterare

2. Rapporterna för första kvartalet överraskade generellt positivt med vinstnivåer väsentligt högre än samma period förra året. Förbättrade försörjningskedjor möjliggjorde högre leveranser, samtidigt som effekter av tidigare prishöjningar och reducerad kostnadsinflation gav ytterligare stöd till bolagens hävstång och därmed marginaler. Som aggregat steg svenska vinster med ungefär 18 procent i första kvartalet, vilket var klart över marknadens förväntningar. Verkstad och bank tillhörde de sektorer som uppvisade störst vinsttillväxt.

3. Rätt kreditrisk är den som skapar avkastning över tid. Att vara exponerad mot rätt kreditrisk är kanske viktigare än på länge, i takt med att räntor och både företag och konsumenters finansieringskostnader har skjutit i höjden. Givet var vi befinner oss i konjunkturen är vi därför något försiktiga till bolag som har stor exponering mot konsumentledet vad gäller sällanköpsvaror och föredrar bolag med en diversifierad och beprövad affärsverksamhet. Bolag som bidrar till omställningen för ett mer hållbarts samhälle, som utvecklare av sol- och vindkraftsparker tycker vi också ger långsiktigt intressanta investerings-möjligheter. Det gäller även bolag med exponering mot infrastruktur som fiber och telekom, där det arbetas särskilt med energieffektivisering.

4. Aktiemarknaderna, och inte minst den svenska, uppvisade en överraskande styrka under april. Företagen presenterade ofta starka resultat för årets första kvartal, vilket underbyggt positiva kursreaktioner. Det är därför svårt att se någon uppenbar risk för en global recession. Bankerna rapporterar endast marginella kreditförluster. När nu centralbankerna höjt räntorna en del så finns ju dessutom utrymme för räntesänkningar i det fall efterfrågan i ekonomin faller kraftigt. Det förutsätter att inflationen är under kontroll och det är den inte ännu. Det är uppenbart att inflationen är på väg ned, men den är alltjämt alldeles för hög och långt över det vanliga centralbanksmålet om 2 procent. Företagens utveckling skiljer sig också åt beroende på vilken bransch de befinner sig i. Svensk verkstadsindustri med hög andel försäljning utomlands gör rekordresultat, medan företag med hushåll som kunder har det betydligt tuffare. Detaljhandelns försäljning faller kraftigt och det svenska bostadsbyggandet har helt gått i stå. Det är svårt att tro att inte industrin till sist också kommer påverkas negativt av hushållens försvagade ekonomi, även om just svenska hushåll är särskilt sårbara till följd av hög kortsiktig belåning. I det korta perspektivet kan även aktiemarknaden komma att fokusera på ett annat svårlöst problem, nämligen det faktum att skuldtaket för den amerikanska staten måste höjas, kanske redan om någon månad, för att klara sina förpliktelser. Mot denna bakgrund rekommenderas placerare vara tålmodiga, selektiva och defensiva även om räntesänkningar, eller förhoppningar därom, kan skapa ett mer positivt klimat till och från under resten av året.