Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Likviditetsfond

Banker i fokus

Mars blev en tämligen händelserik månad på de finansiella marknaderna. Det som började med en amerikansk kollaps i ett begränsat antal regionala banker fortsatte med en turbulens kring schweiziska Credit Suisse som slutade med att banken, med stöd av den schweiziska regeringen, köptes upp av konkurrenten UBS. I samband med detta blev de mest efterställda obligationerna i Credit Suisse, så kallade AT1:or, i princip värdelösa vilket skapade en generell turbulens kring tillgångsslaget.

De schweiziska instrumenten har ett annat upplägg än det som normalt tillämpas i Europa där aktiekapitalet måste ta smällen fullt ut innan det kan ske en nedskrivning för obligationsinnehavare. Likviditetsfonden tar ingen exponering mot efterställda instrument och klarade också månadens turbulens väl. Bank och finans utvecklades dock svagt generellt och ser vi till månaden som helhet så stannade den starka inledning som inlett året av.

För Riksbanken har turbulensen gjort det än mer svårmanövrerat då inflationen fortsätter att slå nya rekord samtidigt som direktionen måste balansera hur en fortsatt tight penningpolitik kan påverka den kortsiktiga likviditeten i det finansiella systemet. Det vi sett internationellt är att detta har hanterats genom likviditetsstöd till banksystemet samtidigt som räntehöjningarna fortsatt med 50 punkter från ECB och 25 punkter från FED. Även Norges Bank höjde styrräntan med 25 punkter och den harmoniserar nu med den svenska styrräntan på 3,0 procent. Nästa möte för Riksbanken är först i slutet av april och kanske har vi då bättre visibilitet både kring inflationen, samt om oron i banksektorn fått mer långtgående följdeffekter eller om vidtagna åtgärder lett till att den kunnat kvävas i sin linda.

Vi var med i en nyemission i A- ratade fastighetsbolaget Vacse som vi finansierade med avyttring av deras kortare obligation med förfall 2023. Ett par andra planerade emissioner drogs tillbaka då marknadsläget skapade osäkerhet för emittenterna kring förutsättningarna att genomföra transaktioner i den stökiga miljön.

Carnegie Likviditetsfond har en försiktig portfölj med exponering mot stat och kommun, säkerställda bostadsobligationer, seniora bankobligationer samt företagsobligationer inom Investment Grade.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.