Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Sverigefond

Budplikt på Duni

Den svaga börsutvecklingen i augusti följdes upp med ytterligare en svag månad i september. Såväl Stockholmsbörsens storbolagsindex OMX som Carnegie Small Cap index föll tillbaka betydligt. Det räntekänsliga svenska fastighetsindex (CRXSE) droppade hela 7 procent, även amerikanska index föll tillbaka. Att konjunkturläget är osäkert är ingen nyhet för marknaden, utan det enskilt viktigaste som förklarar börshumöret under september var kraftigt stigande långräntor, t.ex. så steg den viktiga amerikanska 10-årsräntan ca. 45bp under månaden och noterade sin högsta nivå sedan 2007, menad den tyska 10-årsräntan nådde sin högsta nivå sedan 2011.

I mitten av augusti offentliggjorde Dunis huvudägare Mellby Gård att man förvärvat aktier i Duni som innebar att man passerade ett ägande om 30 procent av aktier och röster. Därigenom passerades gränsen för budplikt. Den 8:e september la Mellby Gård ett budpliktserbjudande om 96,80kr per aktie. De oberoende ledamöterna i styrelsen formerade en budpliktskommitte som enhälligt rekommenderade att inte acceptera budet – och så avser vi inte heller att göra. Vår bedömning är att Duni är värt väsentligt mer än budet, och vi är övertygade att Mellby Gård också anser detta.

H&M levererade en rapport för tredje kvartalet som innehöll både sött och salt, men övervägande det förstnämnda. Om vi börjar med det positiva så visade bolaget på en god kostnadskontroll, levererade ett starkt kassaflöde och såg till att lagret minskade, VD Helena Helmersson betonade att kostnadskontroll varit i fokus snarare än tillväxt, och att bolaget positioneras för att klara av målet om 10 procent rörelsemarginal nästa år. På den negativa sidan, så var omsättningstillväxten något under förväntan och bolaget nämnde därtill att septemberförsäljningen påverkats negativt av det mycket varma vädret i Europa.

Fonden gjorde endast små justeringar i innehav under månaden. Anledningen till detta är att vi ansett fonden väl positionerad i en miljö med högre långräntor och där vi ser att våra innehav med stabila balansräkningar och rimliga värderingar fungerar väl på en sådan börs. Ser vi att utsikterna ändras, så sker självfallet förändringar.

Författare

Simon Blecher

På Carnegie Fonder sedan 2006. Investeringschef. Förvaltar Carnegie Sverigefond och Carnegie Spin-Off.

Författare

Mattias Sjödin

I branschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2021. Medförvaltare Carnegie Sverigefond.