Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

”Den lysande” gav oss lite välbehövligt ljus i decembermörkret

December var volatil med kreditindex som gick isär efter hökaktig kommunikation från centralbanker för att sedan återhämta sig en del till årsskiftet. Mot bakgrund av stramare budskap från både ECB och FED har också räntor stigit.

Trots hög volatilitet i globala kreditindex så har nordiska obligationer handlats stabilt vilket också återspeglas i portföljens utveckling för december. Vi bjöds också på en del ljusglimtar som gynnade både marknaden som helhet och framför allt portföljens avkastning. Fastighetssektorn fick sig ett uppsving efter att flertalet bolag tillika innehav i fonden tillkännagivit både nyemissioner (Balder och Heimstaden Bostad) och tillgångsförsäljningar (Castellum, SBB och Corem) med syfte att återköpa delar av utestående kapitalmarknadsskuld.

Balder, som passande nog betyder ”den lysande” enligt nordisk mytologi, beslutade att återlösa en av deras utestående hybridobligationer vilket var efterlängtat. Tack vare den efterföljande rejäla prisuppgången blev detta månadens största bidragsgivare till avkastningen. Givet fondens defensiva profil så har vi länge fokuserat på de större fastighetsbolagen av flera skäl, kreditrisk, riskjusterad avkastning och likviditet för att nämna några. På sistone har det varit tydligt att det också är framför allt de stora bolagen som har svängrum även i sämre marknadsklimat.

Under månaden deltog vi i Intrums nya femåriga transaktion med en mycket attraktiv avkastning om dryga 10 procent. Vi ökade också exponeringen mot den jämförelsevis konjunkturokänsliga telekomsektorn.
Efter ett dåligt år för risktillgångar generellt med krig, inflationsoro och numer recessionsoro så kan man ändå konstatera att nordiska krediter har klarat sig bättre än övriga kreditmarknader. Norden karakteriseras fortsatt av högre kreditmarginaler och kortare löptider vilket skapar goda förutsättningar även framgent. Med fokus på en defensiv portfölj med stabila och hållbara bolag och fortsatt kort kreditbindning är vi förhållandevis väl rustade för fortsatt marknadsvolatilitet och en sämre konjunktur om än med en hög förväntad avkastning om hela 8-9 procent vilket borde göra fonden till en given byggsten i en väldiversifierad portfölj.


Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.