Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Investment Grade

Ett stabilt avslut

December månad inleddes med viss aktivitet. Efter att fastigheter inom BBB segmentet lyst med sin frånvaro i primärmarknaden, kom Humlegården ut och emitterade gröna obligationer med 5 års löptid som betalar Stibor +290 punkter.

Humlegården är en av de starkaste och grönaste emittenterna i sektorn och ett bolag som vi har exponering mot i portföljen. Vi deltog inte i denna emission, men ökade något i namnet i en lite kortare löptid. Fastighetssektorn står inför många utmaningar men det är stor skillnad på bolagen inom sektorn. Med sin exponering mot centralt belägna kontorsfastigheter av hög kvalitet, i kombination med låg belåningsgrad och hög räntetäckning är de väl rustade för tuffare tider. Mot slutet av månaden minskade som väntat aktiviteten i marknaden i takt med att jul- och nyårsledigheten närmade sig.

Efter ett turbulent år kan vi se många obligationer på intressanta och attraktiva nivåer och vi har under månaden ökat vår exponering i ett antal av våra innehav. Som exempel kan nämnas köp i energibolaget Stockholm Exergi, investmentbolagen Latour och Industrivärden samt Storebrand Livförsäkring och Electrolux. Alla stabila bolag där flera av dem finns med bland portföljens större innehav. Vi strävar kontinuerligt efter att optimera portföljen ur ett risk- och avkastningsperspektiv och samtidigt bibehålla diversifieringen i den.

Fokus framgent ligger på fortsatta räntehöjningar för att bekämpa inflationen som förväntas mattas av så småningom. Att vi går mot tuffare tider råder ingen tvekan om, men frågan är hur tufft det blir. Vi kan konstatera att kreditspreadar generellt befinner sig på en attraktiv nivå samtidigt som Stibor fortsatt uppåt under december månad, vilket bidrar positivt till den löpande avkastningen i fonden då Stibor är basräntan i våra obligationer med rörlig ränta. Det finns naturligtvis viss risk för volatila marknader även framgent, men vi står konsekvent fast vid vår defensiva investeringsfilosofi med fokus på stabila bolag, hållbarhet, likviditet och diversifiering.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.