Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield

Flera uppköp bidrar till avkastning

Budskapen från ECB och FED om att marknaden är för optimistisk i sin räntebana ledde under månaden till volatilitet och högre marknadsräntor globalt. Europeiska kreditindex är isär något under månaden medan den nordiska marknaden varit mer stabil. Inom fastighetssegmentet har flera bolag visat styrka efter nyemissioner samt försäljningar som stärkt bolagens likviditet.

December har varit en aktiv månad för fonden. På nyhetssidan har två av våra innehav meddelat att de är föremål för att bli uppköpta. Autocirc blir uppköpta av Nordic Capital och Arenakoncernen har fått ett bud från en industriell aktör. I båda fallen har obligationerna handlat upp och bidragit till månadens avkastning samtidigt som det finns uppsida kvar ifall förtida återlösen blir aktuellt. Vi har också investerat i en rad nya namn efter att fonden växt under månaden. Ett av dessa är Scandinavian Biogas som har anläggningar som tillverkar biogas, något som är en viktig del i omställningen från fossila drivmedel till förnyelsebara. Efter vår investering meddelade de att de fått en ny storägare i form av ST1 vilket var en positiv trigger på obligationspriset.

Ett annat nytt innehav är Småkraft som köper och bygger småskaliga vattenkraftanläggningar i Sverige och Norge. De är duktiga på att effektivisera och digitalisera dessa vilket ger dem stordriftsfördelar jämfört med om mindre nischade aktörer äger dessa anläggningar.

Nordiska krediter fortsätter se attraktivt ut både i förhållande till europeiska krediter samt andra tillgångsslag där recessionsrisk inte känns lika inprisad som den är i obligationsmarknaden. För att balansera risken i portföljen har vi viss del med investment grade krediter, kort kreditbindning och kort ränteduration. Trots det ligger den underliggande förräntningstakt fortsatt på en attraktiv nivå.

Gustav Ekhagen, obligationer

Författare

Gustav Ekhagen

BSc in Fastighet & Finans från KTH och MSc i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. Anställd sedan 2019 och har arbetat i branschen sedan 2014. Förvaltar Carnegie High Yield.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.