Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Företagen håller ångan uppe

Oktober blev en bra månad för aktiemarknaderna. Detta trots att inflationstrycket fortsätter att vara högt och centralbankerna därför genomför kraftiga räntehöjningar. En förklaring till att marknaderna ändå hade en bra månad är att de räntehöjningar som nu genomförs och som förväntas i närtid kommer att få ekonomin att tappa fart rejält och att förhoppningar därför väckts att centralbankerna kan komma att börja sänka räntorna tidigare än vad man tidigare räknat med.

Därför har vi nu en bakvänd situation där svaga siffror för ekonomin snarast stärker aktiemarknaden. Förväntningarna är i varje fall nu inställda på att vi kommer att få uppleva en recession under 2023. Kinesiska aktier hade däremot en synnerligen svag oktobermånad, bland annat beroende på den politiska utvecklingen där president Xi Jingping stärker sitt grepp om makten.

Företagens rapporter för årets tredje kvartal har dock i flertalet fall visat sig vara starka i jämförelse med förväntningarna. Ett av fondens innehav som aldrig gör oss besvikna är Lifco, inte heller denna gång. Trots kostnadsökningar kunde rörelsemarginalen höjas med en procentenhet till 22 procent. Omsättningen ökade med hela 20 procent, varav hälften utgjordes av organisk tillväxt och hälften av förvärv och valuta. Lifco har lyckats uppvisa en flerårig hög tillväxt samtidigt som skuldsättningen i relation till intjäningen sjunkit. Andra viktiga företagsrapporter för fonden som överraskat positivt är Skanska, Sandvik och ABB. Däremot kom Ericsons rapport att utgöra en besvikelse, med en kraftig negativ kursreaktion som följd. Vi anser att marknaden överreagerar då bolagets kärnaffär fortsatt förefaller vara sund. En tröst är också att Ericson inte tillhör fondens viktigare innehav.

”Därför har vi nu en bakvänd situation där svaga siffror för ekonomin snarast stärker aktiemarknaden.”

John Strömgren, fondförvaltare.

Ränte- och företagsobligationsmarknaderna hade en relativt lugn månad. Värderingen av många obligationer utgivna av de svenska fastighetsbolagen indikerar fortsatt stora nedvärderingar av fastighetsvärdena. Under den på aktiemarknaden svaga utvecklingen i september ökade vi aktieandelen något. I oktober har vi fortsatt på det spåret på bekostnad av obligationer. Fonden har då ökat i befintliga innehav som Alfa Laval, Getinge, Sandvik och Volvo.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.