Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet

Vårt mål: alla innehav ska ha utsläppsmål till 2040 (SBTi)

VAD ÄR SBTI?

Science Based Target Initiative (SBTi) är en organisation som arbetar för minskade växthusgaser genom att vägleda och låta vetenskapen verifiera bolagens klimatmålmål. Proceduren är till synes enkel men är mycket detaljerad under ytan. Bolag skickar in sina klimatplaner till SBTi som i sin tur låter en extern och oberoende teknisk expertgrupp granska att målen ligger i linje med Parisavtalets målsättningar om max 1,5°C global temperaturökning.

Det är alltså möjligt för alla bolag, oavsett bransch och region, att sätta utsläppreduceringsmål som är vetenskapligt grundade– något som vi investerare och sparare måste hjälpas åt att uppmuntra dem till.


VARFÖR SBTI?

I princip alla bolag vi är i kontakt med har någon form av utsläppsminskningsmål. Ofta är målsättningarna uttryckta på ett sätt som gör dem svåra att tolka, och många gånger är det svårt att avgöra om de är tillräckligt ambitiösa. Bolags klimatredovisningar följer inte alltid internationell standard vilket ytterligare försvårar genomlysning och möjligheten att göra en finansiell koppling.

Det skapar en osäkerhet kring huruvida målen verkligen är rätt anpassade och fokuserar på rätt områden för att vi ska lyckas hålla temperaturen nere. Genom att bolagen verifierar målen via SBTi kan vi som investerare och andra stakeholders känna en säkerhet i att bolagets ambitioner och strategier tillräckligt höga för att bidra till omställningen.


CARNEGIE FONDER OCH SBT

Det finns ett flertal initiativ som alla syftar till att leva upp till och ställa sig bakom Parisavtalet. SBT:s vetenskapliga förankring och tyngd gör att initiativet allt mer börjar bli en standard för företag som vill verka för klimatomställning i kraft av sina handlingar, inklusive finansindustrin.

Att sätta samma krav på oss själva som bolagen vi investerar i har alltid varit en viktig del i Carnegie Fonders hållbarhetsarbete och vi är därför stolta att som första fristående fondbolag i Sverige sätta ett SBT inom ramen för SBTi for Financial Institutions.

Det innebär att fondbolagets egna utsläpp (Scope 1 och 2, se definition sid 36) samt utsläppen som genereras av det kapital vi förvaltar (Scope 3 finansierade utsläpp) skall reduceras så pass mycket att världen kan uppnå Parisavtalet om väl under 2°C temperaturhöjning.

VÅRA PORTFÖLJBOLAG OCH SBT

Trenden är tydlig och antalet bolag som satt ett SBT senaste åren växer exponentiellt. I dagsläget har över 2000 bolag världen över har åtagit sig att sätta ett SBT och över 1000 bolag har redan fått sina strategier validerade (graf 1 och 2). Av dessa är flertalet börsnoterade. Genom att uppmana våra innehav att sätta ett SBT och följa upp fondernas andel med ett SBT lever vi upp till vårt mål.

Att minska en fondportföljs utsläpp av växthusgaser skulle kunna vara enkelt genom att sälja innehav som släpper ut oproportionerligt mycket växthusgaser och förbjuda nya investeringar i liknande verksamheter, men det skulle inte minska mängden växthusgaser i världen som helhet. Vi tror att en långsiktig strategi kring hur vi ska få befintliga bolag, oavsett om de är stora eller små utsläppare, att minska sina utsläpp på ett meningsfullt sätt, är viktigare.

Sedan några år tillbaka har vi analyserat bolag i vårt verktyg för hållbarhetsanalys, THOR. Där har vi identifierat styrkor och brister hos många bolag vad gäller deras utsläppsminskningsstrategier och målsättningar.

Vi har noterat att inte alla bolag rapporterar sina utsläpp, och än färre redovisar några konkreta mål kring utsläppsminskning på ett standardiserat sätt, något vi anser behöver förändras på bred front.

Vår THOR-analys ger oss däremot en god grund för att samarbeta med bolag som idag inte har tillräckligt ambitiösa målsättningar kring utsläpp.

Vi tror att bolag som i längden inte kan leva upp till dessa krav kommer vara dåliga investeringar och det kommer vi upptäcka i ett tidigt stadium.


100% ÄR VÅRT MÅL

År 2025 är vårt mål att ha ett förvaltat kapital som till 32 procent är investerat i verksamheter som också bidrar till globalt minskad temperaturhöjning. Är 2040 är vårt mål 100 procent. En ambition som gör skillnad (graf 3).

Graf 1. Bolag med SBT-mål

Antal bolag med godkända mål respektive åtagande sedan initativets start 2015.
Graf 2. Geografisk spridning av SBT

Europa ligger i framkant bland företag med godkända SBT-mål eller åtagande om detta.
Graf 3. Carnegie Fonder och SBT

Carnegie Fonders färdplan till 2040 (linje) för andel av fondbolagets förvaltade kapital som ska ha godkänt SBT. Staplarna visar status vid respektive mätperiod.


Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.