Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Investment Grade

Fortsatt aktivitet i marknaden

I slutet av månaden kom Riksbanken med sitt besked om räntan som blev en höjning om 25 punkter till 3,75 procent, vilket var förväntat. De räknar även med minst en höjning till i år samt att man från och med september utökar försäljningarna av statspapper från 3,5 mdr till 5 mdr. Även ECB höjde räntan med 25 punkter och vi såg marknadsräntor kontinuerligt röra sig uppåt under månaden.

Den höga aktiviteten i primärmarknaden som vi såg i maj månad fortsatte fram till mitten av månaden. Vi deltog i ett antal transaktioner, bland annat i SSAB och Boliden som emitterade en hållbarhetslänkad respektive en grön obligation. I Boliden valde vi att investera i obligationen med 3 års löptid och den emitterades i norska kronor, vilket bidrar till diversifiering i fonden. SSAB emitterade en hållbarhetslänkad obligation som löper på 5 år.

Även Arla var ute i marknaden och där investerade vi i en 2-årig obligation med rörlig ränta. Den betalar Stibor + 120 punkter, vilket vi tycker är attraktivt. Precis som SSAB och Boliden är Arla ett namn som vi har sedan innan i fonden. I sekundärmarknaden ökade vi smått i ett par innehav i fonden, bland annat Storebrand och Tele2. Mot slutet av månaden började sommarlugnet infinna sig och aktiviteten i primär- såväl som sekundärmarknaden saktade in.


Att Stibor kontinuerligt blivit högre bidrar positivt till den löpande avkastningen i fonden då Stibor är basräntan i våra obligationer med rörlig ränta. Fonden består till största delen av obligationer med rörlig ränta vilket ger en låg ränterisk och innebär att effekten av ränterörelser på fonden är begränsad. Tillsammans med en attraktiv nivå på kreditmarginaler resulterar det i goda avkastningsförutsättningar framgent.

Det finns naturligtvis viss risk för att vi kommer uppleva volatila marknader när vi blickar framåt och vi står konsekvent fast vid vår defensiva investeringsfilosofi med fokus på stabila bolag, hållbarhet, likviditet och diversifiering.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.