Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Investment Grade

Hög aktivitet i primärmarknaden

Efter ett par månader av turbulens följt av rapportperiod, öppnades ett fönster upp för emissioner och första halvan av månaden bjöd på hög aktivitet i primärmarknaden. Ett antal intressanta bolag, varav många Investment Grade, gav sig ut på marknaden och vi deltog i ett par av dem. Sentimentet under månaden har varit stabilt och intresset från investerare har varit relativt stort, vilket fått till följd att vi även sett aktivitet i sekundärmarknaden. Vad gäller kreditmarginaler så har vi sett viss volatilitet framför allt i fastigheter i BBB segmentet, men i övrigt kan vi konstatera att kreditmarginalerna generellt varit relativt stabila.

Gruvbolaget Epiroc emitterade gröna 5-åriga obligationer där vi valde att investera i en obligation med rörlig ränta. Emissionslikviden ska användas för projekt som fokuserar på bland annat förbättrad energieffektivitet, hållbar infrastruktur för rent vatten och hantering av avloppsvatten. Industrikonsulten Afry, som är ett existerande innehav i fonden, emitterade en 3-årig obligation där vi investerade i en mindre post. Afry har ingen officiell rating, men är en del av fondens lite mer spetsiga investeringar och som betalar Stibor +210 punkter vilket vi tycker är en attraktiv yield för ett bolag som vi ser som defensivt utifrån sin diversifierade exponering. ICA var ytterligare en emittent som vi såg i primärmarknaden under månaden och där investerade vi i en 3-årig obligation med fast ränta som ger drygt 4,5 procent. Medicinteknikbolaget Getinge emitterade 5-åriga obligationer och där valde vi att ta exponering i en obligation med rörlig ränta.


Att Stibor kontinuerligt blivit högre bidrar positivt till den löpande avkastningen i fonden då Stibor är basräntan i våra obligationer med rörlig ränta. Fonden består till största delen av obligationer med rörlig ränta vilket ger en låg ränterisk och innebär att effekten av ränterörelser på fonden är begränsad.

Det finns naturligtvis viss risk för volatila marknader framgent och vi står konsekvent fast vid vår defensiva investeringsfilosofi med fokus på stabila bolag, hållbarhet, likviditet och diversifiering.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.