Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Marknadskommentar

OKTOBER 2023

Oktober kom att bli den tredje månaden i rad med svag börsutveckling. Såväl Stockholmsbörsens storbolagsindex OMX (-3,5 procent) som Carnegie Small Cap index föll kraftigt (-3,2 procent). Dollarn är fortsatt stark mot den svenska kronan. S&P föll med 2,2 procent under månaden, men steg med 0,2 procent i SEK. Några av den amerikanska börsens draglok som Nvidia, Tesla och Alphabet utvecklades svagt under månaden.

MÅNADENS SPANINGAR

1. Tre bokstäver med stora variationer. Det är numera stora skillnader i vad vi får betalt när vi finansierar olika fastighetsbolag inom ratingkategorin för BBB. Fram till första halvan av 2022 värderades sektorn väldigt enhetligt där alla bolag med ett kreditbetyg inom BBB handlades till ungefär samma kreditmarginal. Detta trots stora skillnader i ägare, bestånd, belåning samt övriga nyckeltal. I takt med alltmer utmanande förutsättningar, framförallt genom stigande räntekostnader, har prissättningen blivit mer differentierad. De mer stabila emittenterna finansierar sig nu väsentligt billigare än de med en mer ansträngd balansräkning. De mer pressade bolagen har i viss utsträckning även tvingats söka andra finansieringsalternativ än obligationsmarknaden. Genom att navigera rätt i en kategori som tidigare har haft en mycket enhetlig prislapp har det funnits bra förutsättningar till god avkastning.

2. När vi summerar rapportsäsongen för tredje kvartalet tycker vi att bankrapporterna sticker ut. Eller snarare – reaktionerna – på bankrapporterna, sticker ut och då framförallt Swedbanks och SEBs rapporter. Båda bankernas aktier föll höga ensiffriga tal efter respektive rapport. Så vad var det som föranledde detta, och att tex Swedbanks aktie tappade drygt 15 procent under andra halvan av oktober? Ja det var inte den absoluta lönsamhetsnivån, Swedbank rapporterade en avkastning på eget kapital på 19 procent, vilket får anses fantastiskt av en bank som värderas till 1.0 gånger bok (dvs börsvärde i förhållande till eget kapital). Gräver vi lite mer i siffrorna kan vi notera att Swedbanks räntenetto kom in 1 procent under marknadens förväntan, drivet av en sekventiell nedgång i det svenska räntenettot på 4 procent. Det var tydligt att banken behövde börja betala lite mer för sin inlåning och att marknaden började prisa in att vi sett toppen på räntenetto i bankerna. Vi tror också att ökningen i såväl räntenivå som bankernas räntenetton är bakom oss (det är möjligt räntenetton i kvartal fyra blir något högre men den stora marginalexpansionen är bakom oss). Däremot anser vi fortfarande att bankaktierna utgör ett gott komplement i en bred portfölj. Värdering är låg, kapitalisering är hög, direktavkastning och återköp ger en kapitalåterföring på ca 9-12 procent beroende på bank årligen. 

3. Ränterallyt börjar av allt att döma närma sig sin topp, inflationen har fallit tillbaka och många bolag har samtidigt fått en högre riskpremie pga högre finansieringskostnader. Många obligationer, inte minst i nordisk HY, har fått oförtjänt mycket stryk där spreaden är rejält tilltagen som följd av detta och vi ser därför potential för viss uppsida inom delar av detta segment framgent.