Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

Positiva möten med amerikanska innehav

Under februari noterade fonden en mindre nedgång, men tack vare januari månads starka utveckling får inledningen på året ändå betecknas som god. Bland de innehav som gått bäst i år finner vi många av dem vi allokerat mest till och alltså bedömer som mest intressanta för kommande värdeutveckling, samt ett antal bolag som tappat mycket under 2022 och nu börjar återhämta sig. Bland de årsrapporter som publicerats finns en hel del positivt, även om vinsterna från avyttringar av naturliga skäl gick ned under året. De stora inflödena av kapital till nya fonder ger stabila och växande kassaflöden.

Generellt har värdeminskningen för portföljbolagen varit mindre än börsnedgångarna. Bland det positiva märks årsrapporten för Berkshire Hathaway som visade rekord i rörelsevinst, 30,8 mdr USD, och årsavkastningen sedan startåret 1965 ligger nu på 19,8 procent – exakt dubbelt mot S&P 500 med utdelningar. Senaste 10 åren har Berkshire en årsavkastning i SEK på 17 procent vilket endast 10 av våra innehav överträffat. På senare år har allt fler private equity-bolag, likt Berkshire, investerat i försäkringsbolag där man har kan investera premiereserverna, den så kallade floaten.

Efter ett antal möten med fondens innehav under februari kan vi rapportera att det finns en betydande optimism bland förvaltarna. De talar om goda möjligheter för intressanta investeringar inom många branscher för privat equity, men krediter och infrastruktur lyfts fram som särskilt intressanta. Vad gäller geografiska områden har Asien nämnts som en bra investeringsregion där till exempel KKR har en omfattande investeringsverksamhet. KKR har sedan 2019 tredubblat förvaltat kapital avsett för Asien till 60 mdr USD. Sammantaget gav mötena mycket positiva intryck och bolagen har förväntningar att både fortsätta växa kraftigt och generera goda vinster. Flera tror sig leva upp till målsättningar på runt 20 procent i årlig värdetillväxt flera år framåt.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.