Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Obligationsfond

Riksbanken fortsätter höja

Långa räntor backade under november vilket bidrog till en positiv månad för Carnegie Obligationsfond. För kortare räntor var rörelsen dock närmast det omvända med årets sista planerade penningpolitiska möte hos Riksbanken i fokus. Beskedet blev en höjning av styrräntan med 0,75 procent. Detta var någorlunda i linje med marknadens förväntningar även om det fanns spekulationer om ännu en 100 punkters höjning. Riksbanken gjorde även en justering av räntebanan som man nu skruvar upp med förväntad höjning till strax under tre procent i början av nästa år och där väntas styrräntan sedan ligga kvar fram till 2025. I linje med vad Riksbanken tidigare kommunicerat så kommer de från årsskiftet låta sina innehav i obligationer minska i takt med att de förfaller.

Under månaden genomföres en större förändring i index, OMRX Treasury Bond, då den kortaste statsobligationen med förfall 2023 exkluderades ur index vilket bidrog till en durationsförlängning på över ett år. Vi har successivt ökat durationen under hösten och den ligger nu på cirka 6 år. Det är dock dryga året kortare än den nya durationen för index som får en extra skjuts med de långa obligationer som emitterats de senaste åren, den längsta med förfall 2071. Det blir stora slag i durationsförändringarna i OMRX när ett instrument som 2023-förfallet trillar ur. Durationen i index kommer framöver successivt att komma ned och även om vi förlängt oss har vi inte för avsikt att följa med hela vägen upp till den nya durationsnivån för index. Beaktat detta har vi ändå en tydlig ränteexponering med uttalad durationsexponering om +/- 2 år jämfört med benchmark.

Vi har förlängt oss i SBAB:s bostadsobligationer där vi bytt 24 förfall mot en obligation med förfall 2027. I kommunsektorn har vi ökat vår exponering mot Kommuninvest med obligationer med 5,5 till 6,5 års löptid. Förlängningar i dessa segment bidrar alltjämt till högre underliggande yield vilket numera inte är fallet för statspapper där stora delar av kurvan är inverterad.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer utgivna av stabila emittenter. Fondens fokus ligger på stat, kommun och bostadsobligationer. Fonden håller en lång räntebindning och är således exponerad mot rörelser i svensk ränta.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.