Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Obligationsfond

Riksbanken på sommarlov

Juli månad präglades av säsongsmässigt lugn och även om Riksbankens nya styrränta på 3,75 procent började gälla från 5:e juli fattades beslutet om höjning i slutet av juni. Nästa penningpolitiska möte hos Riksbanken är först i slutet av september.

Internationellt har det varit mer aktivitet då såväl amerikanska FED som den Europeiska Centralbanken har höjt sina respektive styrräntor med väntade 25 punkter. Amerikanska centralbankschefen Powel förmedlade ett budskap om att fortsatt agerande avseende räntan är beroende av data, (främst sett till inflation och sysselsättning). Ett liknande budskap kom även från ECB:s Lagarde. Hon sa att septembermötet kan leda till ytterligare en höjning men också att de kan ta en paus. Hon kunde dock försäkra att någon sänkning inte var aktuell.

Sommarlugnet har också präglat aktivitetsnivån i Carnegie Obligationsfond. Vi håller en fortsatt balanserad portfölj där vi utöver statsobligationer söker fortsatt meravkastning i AAA-ratad kommunexponering, Obligationer utgivna av Kommuninvest är vårt största innehav vid sidan av våra innehav i svensk stat.

Efter sommaren kommer Riksbanken öka sina försäljningar av de statsobligationer som ligger på balansräkningen. Från tidigare 3,5 miljarder kronor ska de från september månad avyttra obligationer till ett belopp om 5 miljarder kronor. Processen med att minska Riksbankens innehav har hittills kunnat genomföras utan någon större dramatik.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer utgivna av stabila emittenter som svensk stat, kommun och hypoteksbolag. Kreditrisken i fonden är med dessa innehav förhållandevis låg. Fonden investerar i huvudsak i obligationer med fast ränta vilket ger en tydlig exponering mot rörelser i svenska räntor.

Författare

Mikael Engvall

BSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 på Carnegie Fonder sedan 2012. Förvaltar Carnegie Obligationsfond och Carnegie Likviditetsfond.

Mona Stenmark

Författare

Mona Stenmark

Fil mag i nationalekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 2003 och anställd sedan 2003.