Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Största rörelsen i tvååriga räntan på över tio år

Februaris volatilitet höll i sig under mars månad. Volatiliteten nådde sin kulmen när Silicon Valley Bank tvångsövertogs vilket ledde till en stor press på den globala banksektorn efter oro om spridningseffekter och den största rörelsen i tvååriga räntan på över tio år. Konsensus ändrade snabbt syn gällande ränteökningar från fler ökningar, till nuvarande syn på flertalet räntesänkningar senare i år. För svenskt vidkommande var inflationen under februari månad högre än väntat, vilket sätter press på Riksbanken att agera kraftfullt för att tämja den, samtidigt som de måste balansera ekonomins hälsa.

De höga räntorna fortsatte att sätta spår på högbelånade bolag och under månaden var bland annat fastighetsbolagen väldigt aktiva på primärmarknaden för att stärka sina balansräkningar. Resultatet av den kraftiga uppgången i räntor kommer leda till en förändrad miljö för många bolag som kunnat växa mycket snabbare än deras kassaflöden egentligen tillåter då skuld varit billigt, där den nya miljön kräver en annan kapitalstruktur.

Primärmarknaden på obligationssidan öppnades upp, om än temporärt, och riskaptiten börjar även den komma tillbaka, om än med en hög volatilitet. Vi utnyttjade turbulensen kring bankerna genom att skifta om i fondens exponering mot AT1:or hos de nordiska storbankerna, där kortändan av kurvan ger en mycket hög avkastning samtidigt som bankerna är välkapitaliserade och defensiva, men framförallt lönsamma.

Under månaden fortsatte vi att minska aktievikten i portföljen till följd av den stora osäkerheten på aktiemarknaden samt attraktiva investeringsmöjligheter på räntesidan. På aktiebenet sålde vi vårt innehav i Industrivärden till förmån för obligationer med rationalen att aktiens direktavkastning om ~2,7% ser mager ut när obligationerna ger 4-4,5 procent. Vi minskade vår exponering mot banker något och ökade i Alfa Laval, Skanska och Sampo. Inom obligationsportföljen fortsätter vi att föredra mer defensiva nordiska namn och har därmed deltagit i emissioner från Orkla och Tryg där vi får en löpande ränta på 5, respektive 8 procent.

Fondens möjlighet att utnyttja hela kapitalstrukturen hos bolagen ger oss än mer flexibilitet att kunna maximera direktavkasntingen i aktier och krediter när risk/reward skiftar så snabbt som den gjort senaste året.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.