Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet

HÅLLBARHETSARBETET UNDER Q3 2023

Under kvartalet som gått har vi både initierat nya påverkansdialoger med våra innehav, och även sett positiva utfall från tidigare dialoger. Exempelvis har vi kontaktat ett antal innehav som vi uppmärksammats har fortsatt verksamhet i Ryssland och därmed kan stå inför såväl ryktes- som finansiella risker. Vi har även röstat på flertalet stämmor, och besökt Epirocs testgruva. Nedan är en uppdatering på delar av hållbarhetsarbetet som skett under kvartalet.

dialoger

H&M

I en värld med en växande befolkning, men knappare resurser, anser Carnegie Fonder att hög resurseffektivitet och en klok avfallsstrategi är avgörande för att kunna säkra en hållbar affärsmodell. I samband med ett avslöjande av Aftonbladet kontaktade vi därför H&Ms ledning och krävde svar angående bolagets avfallshantering och eventuella åtgärder och planer framöver. Efter att bolaget återkopplat är vi bekväma med att de har en tydlig strategi för hur detta ska hanteras, och är medvetna om de utmaningar som hela branschen står inför. De har även viktiga partnerskap med bolag såsom Sellpy och Renewcell. Vi som investerare har fortsatt förtroende för bolaget men följer utvecklingen noga.

verksamheter i ryssland

Vi har kontaktat ett antal innehav som vi uppmärksammats har fortsatt verksamhet i Ryssland och därmed kan stå inför såväl ryktes- som finansiella risker framöver. För att få en bättre bild av situationen har vi eftersökt information gällande bolagens planer kring sina verksamheter i Ryssland framöver samt hur de ser på riskerna som tillkommer. Bolagen vi kontaktat inkluderar Unilever och Nestlé. Nestlé meddelade att de drastiskt dragit ned verksamhet i Ryssland med cirka två tredjedelar men att man har kvar viss försäljning av essentiella livsmedel. Nestlé har sedan några år sedan slutat rapporterade omsättning från enskilda länder med under 2020 motsvarade försäljning i Ryssland 1,8% av total omsättning, så vi antar att nuvarande andel ligger på drygt en halv procent. Vidare har man stoppat alla kapitalinvesteringar och marknadsföringsaktiviteter i Ryssland. Vi har valt att behålla Nestlé i portföljen och väntar oss att kvarvarande aktivitet i Ryssland kommer att minska och håller noggrann bevakning på utvecklingen. Unilever har vad vi förstår kvar en större mängd aktiviteter i Ryssland och rapporterade att under 2022 stod försäljning i Ryssland för 1,4% av bolagets totala omsättning. Att bolagets omsättning i Ryssland dessutom ökade mellan 2021 och 2022 är oroväckande och en av anledningarna till att bolaget hamnat på listor över krigsprofitörer. Vi valde att sälja hela positionen i Unilever, av ett flertal anledningar där de fortsatta aktiviteterna i Ryssland var en viktig faktor.

bewi asa

Att bolag har en extern visselblåsarkanal som sköts av en oberoende part ser vi som en hygienfaktor för att säkerställa att problem inte riskerar att skjutas under mattan och att anställda vågar lyfta eventuella problem utan rädsla att det kan drabba deras karriär på bolaget. I möte med Bewi under hösten 2021 tog vi upp frågan att deras visselblåsarkanal var intern vilket vi nu har noterat att de ändrat till att en oberoende part sköter visselblåsarkanalen. Detta är en av de frågor vi fortsatt kommer driva bland våra innehav och som vi rutinmässigt försöker ta upp på möten med bolag som inte har en extern visselblåsarfunktion.

sveaskog

Vi har kontaktat Sveaskog med anledning av samebyarnas missnöje kring bolagets skogsavverkning i norr. Efter samtal med bolagets tf CFO samt chef för hållbarhet och affärsutveckling, har vi fått mer klarhet i frågan som är komplex med flera infallsvinklar. Bolaget har presenterat ett antal åtgärder som berör rennäringen och vi upplever att de är mer tillgängliga för att diskutera frågan med oss. Även om vi ser frågan som långt ifrån löst så har vi valt att behålla vår exponering mot Sveaskog. Det är en komplex fråga som löpande diskuteras och vi fortsätter att följa utvecklingen vad gäller Sveaskogs agerande, den nya rennäringslagen samt nya EU-regleringar som berör skog och skogsbruk.

nordisk bergteknik

I möte med hållbarhetsansvarig från bolaget diskuterades det generella hållbarhetsarbetet. Bolaget är i en process där de vidareutvecklar sina hållbarhetsmål, något vi tidigare uppmanat till, och ville ha en dialog med ägare. Vid mötet diskuterades hållbarhetsmål på en övergripande nivå, och vi gav även vår syn på vad vi tycker är viktigt. Betoning från vår sida var på transparens, mätbarhet och uppföljning. Vår förhoppning är att dialogen kommer att utmynna i en utvecklad hållbarhetsredovisning.

bolagsbesök

epiroc

I september besökte vi Epirocs testgruva i Sickla, och fick bland annat höra mer om bolagets arbete med elektrifieringen medan de visade några demo-batterier. För att maskinerna ska batterielektrifieras vill Epiroc att prestationen ska vara minst lika bra som innan, och i dagsläget har bolaget elektrifierat truckar som väger upp till 45 ton. Bolaget lyfte även faktumet att förutom att slippa diesel, får kunder med batterielektriska lösningar även lägre behov av ventilation. På resan mot att erbjuda mer batterielektriska lösningar har Epiroc bland annat samarbete med Northvolt, dit även batterierna skickas tillbaka för återvinning. Ett av Epirocs hållbarhetsmål är att halvera utsläppen i den egna verksamheten och från användningen av bolagets sålda produkter till 2030.

Bild från bolagsbesök i Epirocs testgruva

årsstämmor

Majoriteten av våra innehavs årsstämmor hölls under våren, där vi röstade fysiskt men framförallt digitalt på över 300 stämmor. På många utländska marknader är det dock vanligt med brutna räkenskapsår, vilket får till följd att det ständigt finns stämmounderlag att gå igenom och ta ställning till bland de utländska innehaven. Exempelvis är det vanligt bland de indiska bolagen att räkenskapsåret avslutas den 31 mars, vilket medför att årsstämmorna infaller i juli och augusti. Därmed har vi även röstat på ca 50 stämmor under kvartalet som gått.

cdp non-disclosure campaign

Carbon Disclosure Project (CDP) är en internationell ideell organisation som hjälper och uppmanar företag och städer att mäta, redovisa och minska sin klimatpåverkan. För oss som investerare är transparens och medvetande kring klimatrelaterade risker väsentligt för att få en rättvis bild av våra innehavs hållbarhetsarbete. Därför deltog vi återigen i deras årliga Non-Disclosure Campaign och skickade i våras brev till flertalet innehav och uppmanade dem att börja rapportera till CDP. Flertalet bolag har under sommaren gjort detta, däribland Bufab, NCC och Viaplay Group.

nyckeltal

Per 2 oktober 2023