Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhet

HÅLLBARHETSARBETET UNDER Q4 2023

I samband med förberedelserna inför stämmosäsongen 2024 har vi under det fjärde kvartalet engagerat oss genom dialoger med utvalda bolag via valberedningarna. Vi har också tagit en aktiv roll genom att själva ingå i flera valberedningar. Under kvartalet har vi även genomfört flertalet bolagsbesök med intressanta hållbarhetsvinklar. Nedan är en sammanfattning på delar av hållbarhetsarbetet som skett under denna period.

dialoger

ssab

Vi kontaktade SSAB under hösten med anledning av ett avslöjande av DN gällande försäljning av stål till Ryssland. Bolaget har tidigare lovat att dessa leveranser avslutats, men kunder i Uzbekistan och Kazakstan verkar ha sålt dessa vidare till Ryssland. I kontakt med bolaget berättar de att de själva inte har några uppgifter om att deras varor hamnat i Ryssland, och att de nämnda kunderna ha intygat att ingen återförsäljning skett till Ryssland. Trots detta har SSAB avbrutit dessa kundrelationer. Vi anser att bolaget visar ansvarstagande kring händelsen och att processerna förändras över tid.

pe-bolag

Att investera i PE- och investmentbolag innebär att man investerar i ett bolag som i sig äger en rad underliggandenoterade och onoterade innehav. En utmaning med dessa portföljer är att de ofta är både stora och breda vilket gör det svårt att få en överblick på geografisk-, sektor- och legal exponering såväl som de underliggande innehavens hållbarhetsarbete. För andra året i rad har vi under kvartalet kontaktat samtliga innehav i Carnegie Listed Private Equity för att just öka transparensen och säkerställa kvaliteten hos innehaven. Vi har framfört vår synpunkt inom olika områden, och därigenom uppmanat dem att driva verksamheten i linje med våra förväntningar. Vi inkluderade även en enkät med ESG relaterade frågor i syfte att minska informationsgapet i vår hållbarhetsanalys. Exempelvis ställer vi frågar relaterade till sektorinvolvering, initiativ som UN PRI, UN Global Compact och SBT, utsläpp, ESG policy, könsbalans och mycket mer. Datan som samlas in använder vi sedan för att komplettera vår utvärdering av innehaven i vårt interna verktyg för hållbarhetsanalys, THOR, och kommer att uppdateras varje år.

Dialoger med valberedningar och styrelser

I takt med att de svenska bolagens valberedningar inför årsstämmorna 2024 offentliggjorts har vi kommunicerat synpunkter till vissa bolag inför att styrelseledamöter ska väljas in. De bolag vi kontaktat har antingen haft en uppenbart skev könsbalans i styrelsen, eller där det fanns ledamöter sedan ett par år utan aktieägande. Det är främst i mindre bolag som brister identifieras. Vi har också uppmanat styrelser i vissa bolag att sätta klimatmål samt att koppla ledningens rörliga ersättning till dessa mål. Sedan ett par år är den svenska aktiebolagslagen tydligare med att den rörliga ersättningen även ska vara kopplad till bolagets hållbarhetsarbete, vilket gör att bolagen nu successivt anpassar sig till detta. Vi ser fram emot att analysera utfallet av dessa dialoger under våren.

CDP SBTI CAMPAIGN

Vi är stolta att, tillsammans med över 360 finansiella institutioner och multinationella bolag, uppmana 2100 av världens stora utsläppare av koldioxid att sätta mål i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Totalt har dessa företag 33 biljoner dollar i tillgångar och köpkraft. Kampanjen 2023–24 Science-Based Targets (SBT) leds av den globala ideella organisationen CDP. Genom att stötta kampanjen åtar sig Carnegie Fonder att pressa bolag att sätta mål för minskade utsläpp, som godkänns enligt Science Based Targets initiative branschstandard för trovärdiga klimatmål och som täcker ett bolags utsläpp i värdekedjan.

VALBEREDNINGAR

Ett utmärkande drag för svensk bolagsstyrning är ägarnas engagemang i nomineringsprocessen för styrelse och revisor, och sker genom deltagande i bolagens valberedningar. I de fall vi är en tillräckligt stor ägare för att erbjudas plats i valberedningen utnyttjas den möjligheten. Under hösten har bolagens valberedningar inför årsstämmorna 2024 format sig, där vi tagit plats i Atrium Ljungberg, Bulten, John Mattson, Karnov, NCC och Tebede.

nyckeltal

Per 29 december 2023

bolagsbesök

Northvolt

I november var David Östman, hållbarhetsanalytiker på Carnegie Fonder, på studiebesök på Northtvolts batterifabrik i Skellefteå. Batterier är en nyckel för att tillverka elbilar, men har även potential för att lagra energi vilket spås bli allt viktigare med en större andel förnybar energi i mixen. Med hjälp av den stora mängd förnybar energi som finns i Norden har Northvolt också möjligheten att ha en tillverkning med mycket lågt koldioxidavtryck vilket är en viktig del av affärsmodellen. Carnegie Fonder investerar i till exempel Volvo och Scania, som ska få batterier från Northvolt för att elektrifiera sin transportsektor. Satsningen leder också till en stor inflyttning av arbetskraft, vilket i sin tur påverkar fastighetsvärden för exempelvis Diös som återfinns i ett par av våra fonder. Produktionen är elintensiv och ska passas in i andra storskaliga satsningar som exempelvis SSAB:s HYBRIT vilket är ytterligare ett av våra innehav. Kort sagt, Northvolt påverkas av och påverkar en stor del av infrastrukturen i norra Sverige, därav är det ett projekt vi följer med intresse och vill förstå.

David Östman, hållbarhetsanalytiker, bolagsbesök Northvolt

scania

I december var Mattias Sjödin, förvaltare av Carnegie Sverigefond, och Martina Falkenberg, hållbarhetsanalytiker, på besök hos Scania Group i Södertälje. Transportsektorn står för en stor del av de totala koldioxidutsläppen, och har genom detta avtryck en viktig roll i den gröna omställningen. Scania fokuserar stora delar av R&D på just elektrifieringen och har som målsättning att minst 50% av den globala försäljningen ska bestå av EVs (Electric Vehicle) år 2030. Utmaningar och potentiella flaskhalsar inom omställningen till EVs är detsamma som inom den gröna omställningen överlag: tillgången på grön el, kapaciteten i elnäten och politiska beslut gällande exempelvis tillståndsprocesser.

Martina Falkenberg, hållbarhetsanalytiker, och Mattias Sjödin, förvaltare, bolagsbesök Scania

atlas copco

Atlas Copco är ett återkommande innehav i våra fonder, exempelvis i artikel 9 fonden Carnegie All Cap. I december träffade förvaltaren Mattias Sjödin bolaget på deras huvudkontor för en generell genomgång men även för att höra om hur de såväl gynnas som arbetar med omställning och energieffektivitet. Atlas Copco är exponerat på många områden men kanske framförallt inom kompressorteknik där komprimerad luft är en vital del i många delar av energiomställningen – t ex för koldioxidlagring och vätgaslösningar – men även ytterst viktigt vad gäller energibesparing inom industrin. Här påtalade Atlas Copco att man arbetat mycket med avancerade servicelösningar där man monitorerar och därefter ser till att kundens maskiner optimeras för energibesparing.