Stäng
Språk
Meny

Carnegie Corporate Bond 3 SEK

Vår mest populära räntefond.
6 juli 2022
412,40 kr
En dag
-0,05%
Visar data för
Carnegie Corporate Bond 3 SEK
Jämför med

Om fonden

Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF).

Vill du ha ett räntesparande med lite högre risk, men samtidigt med större möjligheter till avkastning? Fonden lånar långsiktigt ut pengar till svenska och nordiska företag och får tillbaka i form av återkommande räntor.

”Corpen” är fokuserad på obligationer från företag i hela Norden. Det kan vara finska skogsbolag, norska shippingbolag och svenska industribolag. Nordiska företag är ofta välskötta och har bra marknadspositioner och tillförlitlig informationsutgivning. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Är Carnegie Corporate Bond något för dig? Börja spara online med BankID.

DET HÄR ÄR EN FOND FÖR DIG SOM:
  • Vill komplettera ett tradionellt räntesparande med företagsobligationer
  • Önskar en balanserad portfölj med god geografisk spridning
  • Vill finansiera nordiska bolag

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och anställd sedan 2013.

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. Anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. I finansbranschen sedan 2006.

Köp Carnegie Corporate Bond 3 SEK

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,07%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Fondnummer i PPM
537639
Bankgironummer
5001-9496

Basfakta

Säte
LU
Startdatum
1990-10-01
ISIN-kod
LU0075898915
Morningstar-betyg

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Totalrisk
3,79%
Totalrisk

Ett riskmått som mäter kursförändringarna. Anges i procent. Ju högre procenttal desto högre volatilitet Beräknas som standardavvikelsen för månadsavkastningarna för fonden under 24 månader, multiplicerat med roten ur antalet månader under året.

Sharpekvot
0,23
Sharpekvot

Riskmått som jämför verklig avkastning i portföljen minus den riskfria räntan i förhållande till portföljens totala risk. Portföljens risk definieras som standardavvikelsen i avkastningen under 24 månader. Kan sägas visa den betalning man fått för den risk man tagit.

Omsättningshastighet
0,59 ggr/år
Omsättningshastighet

Omsättningshastighet mäter hur mycket affärer fondförvaltaren gör. Definieras som det lägsta av summan av köpta respektive sålda värdepapper dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet. Uttrycks i årstakt.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Swing pricing
Ja, partiell
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Swing-faktor
0,25
Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-06-30

Största innehaven

DNB Bank ASA VAR Jun Sub Reg S 19/12.11.Perpetual
2,30%
Link Mobility Gr Hg ASA 3.375% 144A 20/15.12.25
2,26%
Landshypotek Bank AB 0.75% EMTN Sen Reg S 18/25.05.23
2,10%
Skandinavi Enskil Bank AB Stoc VAR Conv 19/13.05.Perpetual
2,09%
Stadshypotek AB 1% MTN Ser 1590 Sen 20/03.09.25
2,00%
Nordea Hypotek AB 1% Ser 5535 20/17.09.25
1,99%
Nordea Eiendomskreditt AS FRN EMTN 21/17.09.26
1,88%
Sirius International Group Ltd FRN Sub 17/22.09.47
1,85%
Storebrand Livsforsikring AS VAR Sub 18/27.03.48
1,79%
Velliv Pension & Livsforsi FRN Sub 18/08.06.28
1,76%
Övriga innehav
79,98%

Geografisk fördelning

Sverige
47,05%
Norge
18,00%
Danmark
8,05%
Luxemburg
6,17%
Övrigt
20,74%

Förmögenhets­fördelning

Räntebärande värdepapper
95,37%
Likvida medel
6,27%
Valutaterminer
-1,64%

Artiklar

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt
Carnegie Corporate Bond

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt

Juni var ännu en motig månad för risktillgångar. Rådande makrobild är komplex där en hög inflation skall vägas mot risken för recession och de finansiella marknaderna följer noga nya datapunkter...

Maria Andersson 4 juli 2022
Svagt sentiment för nordiska krediter
Carnegie Corporate Bond

Svagt sentiment för nordiska krediter

Maj var en svag månad för nordiska krediter som handlade ned över hela riskskalan. Vi såg med andra ord kreditmarginaler för både AAA ratade bostadsobligationer och high yield-obligationer gå upp...

Maria Andersson 7 juni 2022
Nordisk kreditmarknad relativt stabil i ett negativt risksentiment
Carnegie Corporate Bond

Nordisk kreditmarknad relativt stabil i ett negativt risksentiment

April månad var relativt händelserik med helomvändning från Riksbanken, globalt ränteuppställ samtidigt som risksentimentet haltade och globala kreditindex gick isär. Europeiska kreditmarginaler har kommit upp en hel del under månaden...

Maria Andersson 5 maj 2022
Fler inlägg