Stäng
Språk
Meny

Carnegie High Yield 3 SEK Perf

Carnegie High Yield är en bred kreditfond som investerar i högavkastande företagsobligationer, så kallad High Yield, i hela Norden. Artikel 9 - högsta hållbarhetskrav.
25 november 2022
95,08 kr
En dag
+0,04%
Visar data för
Carnegie High Yield 3 SEK Perf
Jämför med

Om fonden

Carnegie High Yield är en artikel 9-fond som kombinerar högavkastande krediter med höga hållbarhetskrav, med fokus på Norden och norra Europa.

”Vi väljer alltid bolag vi tror på långsiktigt. Oftast för att de har en bra affärsidé, en erfaren ledning och stabila kassaflöden, vår egen analys är A och O. Vi ställer höga krav på hållbarhet men gör aldrig avkall på kreditkvalité eller avkastning” säger förvaltarna Niklas Edman och Gustav Ekhagen.

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och anställd sedan 2013.

Gustav Ekhagen

BSc in Fastighet & Finans from KTH och MSc i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. Anställd sedan 2019 och har arbetat i branschen sedan 2014.

PDF för nedladdning

Köp Carnegie High Yield 3 SEK Perf

Avgifter & handel

Årlig avgift
0,92%
Avgift/år

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 1,5 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 1,5 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5734-0796

Basfakta

Säte
LU
Startdatum
2021-10-15
ISIN-kod
LU2348698684

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Swing pricing
Ja, partiell
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Swing-faktor
0,40

Artiklar

Påtaglig inflation och risk för lågkonjunktur
Carnegie High Yield

Påtaglig inflation och risk för lågkonjunktur

Med en alltmer påtaglig inflation och risken för en lågkonjunktur runt hörnet startade månaden svagt. Vi har också sett mindre tendenser på att den annars starka arbetsmarknaden kan vara på...

Gustav Ekhagen 3 juni 2022
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 28 mars 2022
Ökat i Castellum – Nordens mest hållbara fastighetsbolag
Carnegie High Yield

Ökat i Castellum – Nordens mest hållbara fastighetsbolag

Efter den ryska invasionen av Ukraina har vi fått en försämrad riskaptit och risktillgångar har fallit i värde, reaktionen har dock mildrats av förväntningar att räntor kommer förbli låga och...

Gustav Ekhagen 3 mars 2022