Stäng
Språk
Meny

Carnegie High Yield 3 SEK Perf

Carnegie High Yield är en bred kreditfond som investerar i högavkastande företagsobligationer, så kallad High Yield, i hela Norden.
25 januari 2022
101,40 kr
En dag
-0,02%
Visar data för
Carnegie High Yield 3 SEK Perf
Jämför med

Om fonden

Carnegie High Yield är en kreditfond som kombinerar högavkastande krediter med höga hållbarhetskrav, med fokus på Norden och norra Europa.

”Vi väljer alltid bolag vi tror på långsiktigt. Oftast för att de har en bra affärsidé, en erfaren ledning och stabila kassaflöden, vår egen analys är A och O. Vi ställer höga krav på hållbarhet men gör aldrig avkall på kreditkvalité eller avkastning” säger förvaltarna Niklas Edman och Gustav Ekhagen.

Fondförvaltare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och anställd sedan 2013.

Gustav Ekhagen

BSc in Fastighet & Finans from KTH och MSc i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. Anställd sedan 2019 och har arbetat i branschen sedan 2014.

Köp Carnegie High Yield 3 SEK Perf

Avgifter & handel

Årlig avgift
0,81%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen
Bankgironummer
5734-0796

Basfakta

Säte
LU
Startdatum
2021-10-15
ISIN-kod
LU2348698684

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Jämförelseindex
-
Jämförelseindex

Jämförelseindex saknas då index som väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning inte är tillgängligt.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Artiklar

Köpintresse i gröna obligationer trots svagt risksentiment
Carnegie High Yield

Köpintresse i gröna obligationer trots svagt risksentiment

Under slutet av månaden har oro kring Omikron präglat marknaden samtidigt som inflationen alltmer börjar tas på allvar. Det har också varit högt tryckt i primärmarknaden med stora volymer med...

Niklas Edman 6 december 2021