Stäng
Språk
Meny

Carnegie SPAR Global

25 januari 2022
101,50 kr
En dag
-0,83%
Visar data för
Carnegie SPAR Global
Jämför med

Om fonden

Carnegie SPAR Global är en aktivt förvaltad aktiefond för dig som vill investera i några av världens bästa bolag.

Huvuddelen av fonden direktinvesteras i aktier och gör det genom att kombinera globala marknadsledare och svenska kvalitetsbolag. Förvaltaren är aktiv i sin allokering och väljer ut några av de främsta innehaven i Carnegie Global Quality Companies och Svanenmärkta Carnegie All Cap (en artikel 9-fond).

Dessutom tar Carnegie SPAR Global vara på spännande tematiska fondinvesteringar inriktade på exempelvis infrastruktur och private equity.


Magnus Gustafsson är ansvarig förvaltare för Carnegie SPAR Global. Till sin hjälp har han Carnegie Fonders team bestående av 23 förvaltare; inte minst Simon Reinius och Anna Strömberg. Simon och Anna är förvaltare av Carnegie Global Quality Companies respektive Carnegie All Cap. De har ett nära samarbete för att optimera sammansättningen och avkastningen i Carnegie SPAR Global.

Förmedlare? Klicka här!

Fondförvaltare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och anställd sedan 2014.

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,62%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2021-09-17
ISIN-kod
SE0016787048

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Jämförelseindex
80% MSCI World Net Total Return, 20% SIX Portfolio Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2021-12-31

Största innehaven

Carnegie Fonder Portfolio Corporate Bond 3 SEK Cap
17,18%
Carnegie Investment Grade A Cap
13,80%
Carnegie Fonder Portfolio High Yield 3 Cap
4,72%
Unilever Plc Reg
2,02%
BlackRock Inc
2,02%
Roche Holding Ltd Pref
2,02%
Merck & Co Inc
2,01%
Alphabet Inc A
2,00%
Sony Group Corp
1,93%
The Walt Disney Co
1,63%
Övriga innehav
50,65%

Geografisk fördelning

Norden
21,91%
USA
21,60%
Sverige
19,36%
Världen
16,81%
Övrigt
20,33%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
58,63%
Fonder
38,72%
Likvida medel
2,65%

Artiklar

Defensiva läkemedelssektorn och teknik utvecklades starkt
Carnegie SPAR Global

Defensiva läkemedelssektorn och teknik utvecklades starkt

Världens börser utvecklades starkt under december. Världsindex steg med 4,4% (MSCI World), den amerikanska börsen med 4,6% (S&P 500) och slutligen den svenska börsen som även den drogs med i...

Magnus Gustafsson 7 januari 2022
Många av världens börser utvecklades svagt under november

Många av världens börser utvecklades svagt under november

Volatiliteten är tillbaka. Turbulensen på världens aktiemarknader är troligtvis här för att stanna. Coronaviruset har åter muterat och den nya omikron-varianten verkar ha fått fäste och verkar nu sprida sig...

Magnus Gustafsson 6 december 2021
”Nedgången förklaras av oro kring den ekonomiska och politiska utvecklingen i Kina”

”Nedgången förklaras av oro kring den ekonomiska och politiska utvecklingen i Kina”

Aktiemarknaden utvecklades svagt under september. Nedgången kan till stor del förklaras av en oro kring den ekonomiska och politiska utvecklingen i Kina. Dessutom har centralbankerna börjat signalera att de kommer...

Magnus Gustafsson 6 oktober 2021
Fler inlägg