Stäng
Språk
Meny

Carnegie SPAR Global

12 augusti 2022
101,81 kr
En dag
+1,26%
Visar data för
Carnegie SPAR Global
Jämför med

Om fonden

Carnegie SPAR Global är en aktivt förvaltad aktiefond för dig som vill investera i några av världens bästa bolag.

Huvuddelen av fonden direktinvesteras i aktier och gör det genom att kombinera globala marknadsledare och svenska kvalitetsbolag. Förvaltaren är aktiv i sin allokering och väljer ut några av de främsta innehaven i Carnegie Global Quality Companies och Svanenmärkta Carnegie All Cap (en artikel 9-fond).

Dessutom tar Carnegie SPAR Global vara på spännande tematiska fondinvesteringar inriktade på exempelvis infrastruktur och private equity.


Magnus Gustafsson är ansvarig förvaltare för Carnegie SPAR Global. Till sin hjälp har han Carnegie Fonders team bestående av 23 förvaltare; inte minst Simon Reinius och Anna Strömberg. Simon och Anna är förvaltare av Carnegie Global Quality Companies respektive Carnegie All Cap. De har ett nära samarbete för att optimera sammansättningen och avkastningen i Carnegie SPAR Global.

Förmedlare? Klicka här!

Fondförvaltare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. Arbetat i finansbranschen sedan 1996 och anställd sedan 2014.

Avgifter & handel

Årlig avgift
1,62%
Avgift/år

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under det senaste kalenderåret. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner. Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Lägsta insättning initial/efterföljande
0kr/0kr
Kursnotering
Dagligen

Basfakta

Säte
SE
Startdatum
2021-09-17
ISIN-kod
SE0016787048

Fonddata

Riskklass
1
2
3
4
5
6
7
Riskklass

Den sjugradiga riskskalan är gemensam för fonder i EU. Risknivån 1 utgör lägst risk men samtidigt lägre möjlighet till avkastning. 7 är högst risk med högre möjlighet till avkastning. Risknivån baseras på hur fondens värde har varierat de senaste fem åren.

Jämförelseindex
80% MSCI World Net Total Return, 20% SIX Portfolio Return
Jämförelseindex

Jämförelseindexet har använts som underlag för att beräkna Tracking Error och Active Share. Valt jämförelseindex bedöms vara relevant då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning.

Swing pricing
-
Swing pricing

Swing pricing innebär att fondens NAV-kurs kan komma att justeras då fondens nettoflöden (summan av insättningar och uttag i fonden) under en given dag överstiger ett tröskelvärde. Tröskelvärdet är ett belopp och beräknas genom en procentsats av fondens totala värde. Detta kallas partiell swing och är den metod för swing pricing som används av Carnegie Fonder. Om tröskelvärdet överskrids appliceras en swing-faktor som är en viss procentsats och som bedöms motsvara kostnaderna för att hantera nettoflödena. Anledningen till att swing pricing används är att det vid stora nettoflöden kan uppstå större transaktionskostnader. För att dessa kostnader inte ska påverka övriga andelsägare i fonden belastar de i stället de andelsägare som orsakat flödet genom att NAV-kursen justeras med swing-faktorn. Nivåerna på tröskelvärdet och swing-faktorn ses över av Carnegie Fonder på regelbunden basis.

Visa innehavsfördelning
Uppdaterad 2022-07-31

Största innehaven

Alphabet Inc A
3,77%
Unilever Plc Reg
3,42%
Sony Group Corp
3,22%
Deutsche Telekom AG Reg
3,20%
Microsoft Corp
3,17%
Merck & Co Inc
3,07%
BlackRock Inc
2,90%
Roche Holding Ltd Pref
2,78%
Apple Inc Reg
2,74%
Schneider Electric SE
2,68%
Övriga innehav
69,04%

Geografisk fördelning

USA
31,72%
Sverige
27,13%
Storbritannien
9,61%
Schweiz
7,39%
Övrigt
24,15%

Förmögenhets­fördelning

Aktier
91,76%
Fonder
4,95%
Likvida medel
3,29%

Artiklar

Verkstadsbolagen och de mindre bolagen bäst under månaden

Verkstadsbolagen och de mindre bolagen bäst under månaden

Riskaptiten återvände och vi fick ett lättnadsrally under juli. Den svenska börsen steg med 12 procent och den amerikanska med 9 procent. Drygt 50 procent av de amerikanska bolagen i...

Magnus Gustafsson 9 augusti 2022
Relativt starka kvartalsrapporter
Carnegie SPAR Global

Relativt starka kvartalsrapporter

April blev trots relativt starka kvartalsrapporter en svag börsmånad. Den amerikanska börsen (S&P500) föll med 8,8 procent och uppvisade den svagaste aprilmånaden sedan 70-talet. Negativa bolagsrapporter straffades betydligt hårdare än...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022
SSAB gynnas av rusande stålpriser
Carnegie SPAR Global

SSAB gynnas av rusande stålpriser

Många av världens börser uppvisade styrka och stängde månaden på plus. Rysslands motgångar i Ukraina i kombination med att råvarupriser kommit ner från höga nivåer har bidragit till en ökad...

Magnus Gustafsson 5 april 2022
Fler inlägg