Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

vår metod

”Vi investerar långsiktigt i bolag som agerar långsiktigt”

THOR

Alla investeringsbeslut fattas av förvaltarna, som gör sin egen analys. Genom verktyget THOR är hållbarhetsfrågor integrerade i den traditionella finansanalysen. Syftet är att identifiera risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Tangible – Vi analyserar konkreta risker och möjligheter.
Holistic – Vi tittar på både finansfrågor och på ESG-aspekter.
Original – Vi gör vår egen analys. Alltid.
Realistic – Analysen bygger på objektiva data och rimliga antaganden.

screening

Carnegie Fonder investerar långsiktigt i välskötta, hållbara och attraktiv värderade bolag. Genom aktiv förvaltning letar vi efter företag som är ansvarstagande när det gäller miljöfrågor, mänskliga rättigheter, sociala frågor, arbetsrätt och antikorruption, både i sin produktion och i de produkter och tjänster som erbjuds. Som ett led i detta är det några branscher vi undviker att investera i. Vi exkluderar bolag på två nivåer: normbaserad exkludering och sektorbaserad exkludering.

AKTIVT ÄGANDE

Carnegie Fonder bedriver ett aktivt ägararbete i syfte att bevara eller öka värdet på fondernas placeringar. Ägarengagemanget sker i huvudsak på tre nivåer; i påverkansdialoger med företrädare för portföljbolagen, genom röstning på bolagsstämmor och genom vårt arbete i valberedningar.

hållbara investeringar

För att få kalla en investering ’hållbar’ finns numera några riktlinjer och krav enligt SFDR. Som kraven är skrivna i dagsläget måste fondbolagen själva definiera vad de anser att en hållbar investering är utefter tre kriterier.

För att klassas som en hållbar investering måste verksamheten bidra till miljömål eller sociala mål, inte orsaka betydande skada för något av dessa mål, samt följa praxis för god styrning.

Vi har valt att använda FN:s Agenda 2030 med de 17 Globala hållbarhetsmålen (SDG) för att definiera hållbara aktiviteter hos bolagen.

 • Vi går igenom bolagsrapporter och eventuella externa analyser.
 • Vi söker efter konkreta och materiella kopplingar.
 • Vi estimerar bolagets bidrag till SDG, räknat som andel av omsättning.
 • Vi klassificerar bolaget som ett lösnings- eller omställningsbolag.

ARTIKLAR

DÄRFÖR FOKUSERAR VI PÅ GOVERNANCE

Hållbarhetsarbetet under Q4

Hållbarhetsarbetet under Q3

Carnegie

All Cap A

 • Svenska vinnare på omställning
 • Artikel 9 = högsta hållbarhetsnivå
 • Sveriges första Svanenmärkta fond
 • Förvaltas av vår hållbarhetschef Anna Strömberg

Nav kurs:
291,64 kr

-0,92%

Carnegie

Sverigefond A

 • Vår allra mest populära fond
 • Sveriges bästa bolag
 • Beprövad filosofi sedan 1988
 • Förvaltas av vår CIO Simon Blecher

Nav kurs:
4 847,72 kr

-1,01%